home icon work icon education icon city icon

הצהרת נגישות

האתר עומד בתקן הנגישות הישראלי. מאמצים ומשאבים הושקעו ליצירת אתר נגיש המעניק חווית גלישה טובה לכלל משתמשיו.

משרד הבריאות רואה חשיבות רבה בפרסום מידע נגיש לכל קהליו, לרבות אנשים עם מוגבלות. לשם כך הושקעו מחשבה רבה, מאמצים ומשאבים ליצירת אתר נגיש המעניק חווית גלישה טובה למשתמשיו.

משרד הבריאות פועל בהתאם להנחיות הנגישות בתקן להנחיות הנגישות בתקן הישראלי 5568 - "קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט" ברמה ומסמך הקווים המנחים של הארגון הבינלאומי העוסק בתקינה ברשת Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.

מרכיבי נגישות באתר

שימוש במקלדת

כל הפעולות באתר נתנות לביצוע באמצעות המקלדת

פעולה רצויה מקש במקלדת
העברה לקישור הבא CS; TAB
הפעלת קישור ENTER
חזרה לקישור קודם TAB + SHIFT

התאמות למשתמשים עיוורים

האתר מותאם לשימוש בתוכנות לקריאת מסך, וכולל:

  • כותרות
  • טקסטים חלופיים לתמונות
  • חלוקת האתר לאזורי ניווט ואזור תתוכן מרכז, ואפשרות לדילוג ביניהם
  • שימוש ב-ARIA לשיפור יכולת הפרוש של קורא המסך

פניות בנושא נגישות

אנו ממשיכים להשקיע מאמצים רבים בהנגשת האתר. עם זאת, יתכן ויתגלו חלקים מסוימים באתר שאינם נגישים.
במקרה שגיליתם תקלה, או אם יש לכם שאלה או הערה נשמח לשמוע מכם:
גב' אורלי בוני, הממונה על הנגישות במשרד הבריאות
accessibility@MOH.GOV.IL

לצפייה בהנחיות להנגשת אתרי אינטרנט 2.1:
בעברית: המלצות להנגשת תכני אינטרנט 2.0 (WCAG)
באנגלית: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)2.0

הצהרת הנגישות עודכנה בתאריך 22.3.2022