home icon work icon education icon city icon

יצירת סביבה המאפשרת ומטפחת תרבות של בריאות, מציאות בה חיים פעילים ובריאים הם הטבע שלנו ושל ילדינו, בכל מעגל החיים

ייחודה של התכנית הלאומית בהיותה תכנית מכלילה, שיתופית, קשובה ופתוחה הפועלת ב-"גובה העיניים"; וכן בהתמחותה בפיתוח מארג חדשני של חיבורים, יוזמות ושותפויות

ההשמנה, היעדר הפעילות הגופנית, השעות מול המסכים, העישון – כל אלה אתגרים שמשותפים לעוד מדינות רבות בעולם. איך הן פועלות בנושא, ואיך אומרים אפשריבריא בצרפתית?

הציגו לי כתבות נוספות