home icon work icon education icon city icon

דוח אפשריבריא 2017

סיכום פעילות התכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים בשנת 2017

בקובץ המצורף תוכלו למצוא את קובץ הדוח המכיל את הישגיה העיקריים של התכנית הלאומית אפשריבריא בשנת 2017. בשנה זו נרשמה התקדמות מהותית ונרחבת בפעילות התכנית.

בין שלל זירות הפעילות השונות התבלטו במיוחד נקודות הציון הבאות:

  • אישור תקנות סימון מזון מזיק (אשר נכנסו לתוקפן בינואר 2020 לאחר תקופת הסתגלות של שנתיים שאושרה לבקשת תעשיית המזון).
  • הצטרפות מעל 100 יצרנים למתווה "תו הלחם" של אפשריבריא המסמן מוצרים בעלי תכולת קמח מלא גבוהה, וכמות נתרן נמוכה.
  • ירידה ראשונה בצריכת הנתרן המוצעת של 3 קבוצות גיל מרכזיות באוכלוסיית ישראל.
  • אישור הנחיות למוצרים מותרים ואסורים למכירה במזנונים ומכונות ממכר במוסדות חינוך.
  • זינוק משמעותי במספר בתי הספר והגנים מקדמי הבריאות, והצבת יעד להפיכת כל מוסדות החינוך בישראל למקדמי בריאות.

להורדת קובץ הדוח המלא