home icon work icon education icon city icon

רשויות מקומיות שהוכרו על ידי משרד הבריאות באמות מידה של אפשריבריא בעיר והתחייבו לשפר את איכות החיים של תושביהם ולקדם חיים פעילים ובריאים. במפה פירוט ראשי הרשויות המובילים ומתאמי בריאות עירוניים.

כדאי להכיר: מיזם 'אפשריבריא בעיר' מודל ייחודי לקידום חיים פעילים ובריאים של התושבים – הכולל פעולות ברמה המקומית והלאומית

הציגו לי כתבות נוספות