home icon work icon education icon city icon

אפשריבריא בעיר ב-10 צעדים

המדריך '10 צעדים לאֶפְשָׁריבָּרִיא בעיר' הנמצא בפיתוח, נועד לסייע לרשויות לפתח או להרחיב תכנית מערכתית לקידום בריאות ביישוב

אפשריבריא בעיר 2018: רשויות עושות שינוי!

בדצמבר 2018 - משרד הבריאות מפרסם לראשונה רשימה של 30 רשויות שעמדו בתנאי הסף המקצועיים של התכנית 'אפשריבריא בעיר' לקידום תשתיות ופעילויות מקדמות בריאות ברשויות המקומיות

מיזם אפשריבריא בעיר

כדאי להכיר: מיזם 'אפשריבריא בעיר' מודל ייחודי לקידום חיים פעילים ובריאים של התושבים – הכולל פעולות ברמה המקומית והלאומית

הציגו לי כתבות נוספות