home icon work icon education icon city icon

כדאי להכיר: מיזם 'אפשריבריא בעיר' מודל ייחודי לקידום חיים פעילים ובריאים של התושבים – הכולל פעולות ברמה המקומית והלאומית

המדריך '10 צעדים לאֶפְשָׁריבָּרִיא בעיר' הנמצא בפיתוח, נועד לסייע לרשויות לפתח או להרחיב תכנית מערכתית לקידום בריאות ביישוב

רשויות מקומיות שהוכרו על ידי משרד הבריאות באמות מידה של אפשריבריא בעיר והתחייבו לשפר את איכות החיים של תושביהם ולקדם חיים פעילים ובריאים. במפה פירוט ראשי הרשויות המובילים ומתאמי בריאות עירוניים.

הציגו לי כתבות נוספות