home icon work icon education icon city icon

מיזם אפשריבריא בעיר

כדאי להכיר: מיזם 'אפשריבריא בעיר' מודל ייחודי לקידום חיים פעילים ובריאים של התושבים – הכולל פעולות ברמה המקומית והלאומית

אפשריבריא בעיר: במסגרת התכנית הלאומית 'אפשריבריא'

התכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים – 'אֶפְשָׁרִיבָּרִיא' פועלת במטרה ליצור סביבת חיים פיזית, חברתית וכלכלית, המקדמת ומאפשרת חיים פעילים ובריאים. ושכל אדם יוכל לשלב באורח בחיים פעילות גופנית ואכילה בריאה. לתכנית הפועלת בהובלת משרד הבריאות, שותפים רבים ובראשם משרדי החינוך, והתרבות והספורט. הרשויות המקומיות הן שותף אסטרטגי חשוב ומרכזי בהשגת מטרה זו.

איך הרשויות המקומיות משפיעות על קידום בר־קיימא של אורח חיים פעיל ובריא?

לרשויות המקומיות השפעה על יצירת סביבה פיזית בה אפשר לנוע. בסביבה בה יש שבילי הליכה מוארים ובטוחים, פארקים, ומתקני כושר מוצלים שהגישה אליהם קלה ומתקיימים בהם פעילויות מודרכות, כך אנשים יכולים לשלב פעילות גופנית בשגרת החיים שלהם. לרשויות השפעה על יצירת סביבה המעודדת אכילה בריאה: הן אחראיות על המזון המוגש במוסדות ציבוריים כגון בתי ספר וגני ילדים, מתנ"סים ועוד. בנוסף, הן משפיעות על קידום חיים פעילים ובריאים באמצעות קביעת מדיניות, תכניות והסברה לאוכלוסיות בכל מעגל החיים לרבות אוכלוסיות חלשות. חשוב גם לקחת בחשבון את המחויבות של הרשויות לתושביהן, במיוחד כאשר יותר ויותר תושבים רוצים ומצפים מהרשות המקומית לפעול בנושא ולדאוג לבריאותם ולאיכות חייהם.

מיזם 'אֶפְשָׁרִיבָּרִיא בעיר' – מודל מוכח לקידום חיים פעילים ובריאים של התושבים
מטרת המיזם 'אֶפְשָׁרִיבָּרִיא בעיר' היא לבסס את מחויבותה של הרשות המקומית לקידום בריאות ולהרחיבה. המיזם מבוסס על מודל שנבדק והוכח כאפקטיבי.

משרד הבריאות באמצעות התכנית "אפשריבריא בעיר" מעביר חלק מהמשאבים לדרגי השטח, העירוניים והשכונתיים, שמכירים באופן הטוב ביותר את הצרכים והמאפיינים של התושבים ומתאימים עבורם פעילויות אפקטיביות יותר. זהו צעד נוסף לחיזוק הממשק של עירוניות ובריאות. "אפשריבריא בעיר" רותמת את הרשויות המקומיות להאצת מהלכי קידום הבריאות במרחב הציבורי בישראל.

מודל העבודה ברמת הרשות

עמידה של הרשות המקומית בתנאים מקדימים שיתקיימו ברשות מנבאים הצלחה לאורך זמן (תנאי סף) וכוללים:

 1. מחויבות של ראש הרשות להובלת התכנית.
 2. העסקת מתאם בריאות ייעודי.
 3. קיומה של ועדת היגוי פעילה לקידום בריאות.
 4. תכנית עבודה שנתית לנושא אורח חיים פעיל ובריא.
 5. מעקב אחר "מדדי אֶפְשָׁריבָּרִיא בעיר".

תנאי הסף המלאים מתעדכנים במסגרת הקולות הקוראים

מודל התמיכה לקידום רשויות 'אֶפְשָׁרִיבָּרִיא בעיר' ברמה הלאומית

 1. הצבת אמות מידה לתשתית ניהולית (בהמשך מודל כוכבים).
 2. תמיכה ברשויות מקומיות העומדות בתנאי סף "אֶפְשָׁרִיבָּרִיא בעיר" באמצעות קולות קוראים לביצוע תכניות ופעולות ועידוד רשויות לעמידה בתנאי סף.
 3. פרסום רשימת רשויות "אֶפְשָׁרִיבָּרִיא בעיר" שעמדו בתנאי סף והתחייבו להוביל המיזם 'אֶפְשָׁרִיבָּרִיא בעיר', ויקבלו סמל אפשריבריא עם שם הרשות. רשימה זו תתעדכן ותתפרסם אחת לשנה.
 4. הנגשת מידע, כלים מקצועיים והסברתיים, ומדדי בריאות לאומיים המפולחים לרשויות. נועד לסייע לרשויות לבנות וליישם תכנית עירונית לחיים פעילים ובריאים.
 5. ליווי מקצועי למתאמים ברשויות. ליווי הרשויות והתמיכה המקצועית יתבצעו בשיתוף לשכות הבריאות ורשת ערים בריאות ומרכז השלטון המקומי השותפים לקידום הבריאות ברשויות.
 6. המשך חיזוק שיתופי הפעולה הבין משרדיים לאיגום פעילות ומשאבים לקידום בריאות.

רשויות אפשריבריא בעיר

באוגוסט 2018 יצא קול קורא ראשון של משרד הבריאות לתמיכה ברשויות מקומיות לביצוע תכניות במסגרת המיזם "אפשריבריא בעיר". לצד התמיכה ברשויות העומדות בתנאי הסף, משרד הבריאות והתכנית הלאומית 'אפשריבריא' מסייעים לרשויות מאשכולות סוציו-אקונומיים נמוכים לעמוד בתנאי הסף הנדרשים, בשנת 2018 זכו 7 רשויות לתמיכת המשרד במימון מתאם בריאות.

התכנית "אפשריבריא בעיר" מתקיימת במשולב למהלכים האחרים של התכנית הלאומית "אפשריבריא" ועם השותפים וביניהם משרדי החינוך והתרבות והספורט: פעילות בבתי ספר ובגנים, ובהלימה למהלכי הסברה לאומיים לעידוד תזונה בריאה ופעילות גופנית. אנו בטוחים שפעילות ברוח הזו, תבטיח שינוי אמיתי ומתמשך, שיהפוך את הבחירות הבריאות יותר – לקלות יותר וזמינות יותר בכל סביבות החיים.

לקריאה נוספת

קול קורא אפשריבריא בעיר 2022