home icon work icon education icon city icon

מדריך "אֶפְשָׁריבָּרִיא בעיר" לרשויות מקומיות

מטרת המדריך המקוון של המיזם אֶפְשָׁריבָּרִיא בעיר לסייע לכל הרשויות בישראל לפתח או להרחיב תכנית רב-מימדית לקידום בריאות, בדגש על פעילות גופנית, תזונה בריאה וסביבה נקייה מעישון.

מדריך אפשריבריא בעיר