home icon work icon education icon city icon

צעד 2: בניית תשתית ניהולית: מתאם בריאות, ועדת היגוי וצוות מוביל

מינוי מתאם בריאות למיזם אֶפְשָׁריבָּרִיא בעיר וקביעת המנגנון הניהולי.

נדרש מינוי של גורם מקצועי מתכלל אחד לתכנית, להלן "מתאם הבריאות" של אֶפְשָׁרִיבָּרִיא בעיר.

בערים בריאות יקבל על עצמו מתאם הבריאות העירוני את התפקיד, אלא אם ימונה מתאם נוסף המיועד למיזם ספציפי זה.

אם טרם מונה לפני התכנסות ועדת ההיגוי, ימנה ראש הרשות את מתאם הבריאות באופן רשמי בפגישה ראשונה של ועדת ההיגוי. אם מונה קודם לכן, יש לחזק את מיקומו כמנהל המיזם אפשריבריא בעיר באופן רשמי בישיבת ועדת ההיגוי. בכל מקרה, מינוי זה, ככל מינוי והליך ברשות, יבוצע תוך הקפדה על החוק ועל כללי מנהל תקין. מתאם הבריאות יהיה אחראי על ניהול, תאום הפעילויות במערכות השונות ועל הובלת תכנית העבודה הכוללת ברשות, ועליו להיות מחויב לקידום הנושא ובעל זיקה והבנה בתחום הבריאות. במסגרת תפקידו עליו ליצור שיתופי פעולה ולהניע שותפים, ולשם כך נדרשים ניסיון, הכשרה ומיומנויות רלוונטיים. מבחינה ניהולית, נדרש מינוי של כוח אדם  בלפחות חצי משרה, שהוא ייעודי לתפקיד ברור ומוגדר. היקף המשרה תלוי כמובן בגודל הרשות ובהיקף הפעילות.

עיקרי התפקיד: רתימת שותפים, תכנון, ניהול ותיאום מכלול הפעולות והמהלכים לקידום חיים פעילים ובריאים בקרב תושבי הרשות. במקרה של היעדר תקציב ניתן להרחיב את התפקיד של גורם הפועל לקידום בריאות, ובלבד שברשותו היקף שעות ופניות של חצי משרה לפחות כדי לעסוק בכך. מומלץ לאתר משאבים ממקורות שונים על מנת להגיע למשרה מלאה בתפקיד זה. ברשות השייכת לרשת ערים בריאות, מומלץ שמתאם עיר בריאה יפעל גם כמתאם הבריאות או לפחות יהיה בעל תפקיד בתכנית אֶפְשָׁרִיבָּרִיא בעיר.

מתאם הבריאות של המיזם אפשריבריא בעיר יענה על הדרישות באחת מן האפשרויות 1-4 להלן:

 1. בעל תואר שני בקידום בריאות, או בבריאות הציבור. על התואר להיות מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמאים בחו"ל. בנוסף, בעל ניסיון של לפחות שנה אחת בניהול או ריכוז פרויקטים קהילתיים ו/או תכניות התערבות לקידום בריאות, שנעשו בשיתוף גורמים שונים, שאחד מהם הוא רשות מקומית.
 2. בעל תואר שני באחד מהתחומים הבאים: מקצועות הבריאות (סיעוד, תזונה, פיזיותרפיה או ריפוי בעיסוק), מדעי הרפואה, עבודה סוציאלית קהילתית, מדיניות ציבורית, מינהל ציבורי, איכות הסביבה, פסיכולוגיה ארגונית, פיזיולוגיה של הספורט, וחינוך, או בעל תואר שני אחר באישור המחלקה לקידום בריאות במשרד הבריאות. על התואר להיות מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמאים בחו"ל. בנוסף, בעל ניסיון של לפחות שנתיים בניהול או ריכוז פרויקטים קהילתיים ו/או תוכניות התערבות לקידום בריאות, שנעשו בשיתוף שלושה גורמים שונים, שאחד מהם הוא רשות מקומית. בנוסף, בוגר אחד הקורסים הבאים: א. "קורס למובילי קידום בריאות בארגון וברשות", של משרד הבריאות, שהתקיים בין השנים 2009-2015. ב. "קורס הדרכה למתאמי ערים בריאות ומקדמי בריאות" המתקיים במרכז השלטון המקומי בשיתוף משרד הבריאות החל משנת 2017.
 3. בעל תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים: קידום בריאות, בריאות הציבור, מדעי הרפואה, מקצועות הבריאות (סיעוד, תזונה, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק), מדיניות ציבורית, מינהל ציבורי, מינהל מערכות בריאות, עבודה סוציאלית קהילתית, חינוך גופני. על התואר להיות מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמאים בחו"ל. בעל ניסיון של לפחות שלוש שנים בניהול או ריכוז פרויקטים קהילתיים ו/או תכניות התערבות לקידום בריאות, שנעשו בשיתוף שלושה גורמים שונים, שאחד מהם הוא רשות מקומית. בנוסף, בוגר אחד הקורסים הבאים: א. "קורס למובילי קידום בריאות בארגון וברשות", של משרד הבריאות, שהתקיים בין השנים 2009-2015. ב. "קורס הדרכה למתאמי ערים בריאות ומקדמי בריאות" המתקיים במרכז השלטון המקומי בשיתוף משרד הבריאות החל משנת 2017.
 4. בוגר אחד הקורסים הבאים:
  א. "קורס למובילי קידום בריאות בארגון וברשות", של משרד הבריאות, שהתקיים בין השנים 2009-2015.
  ב. "קורס הדרכה למתאמי ערים בריאות ומקדמי בריאות" המתקיים במרכז השלטון המקומי בשיתוף משרד הבריאות החל משנת 2017.
  ובנוסף, בעל ניסיון מוכח ברשות מקומית כמתאם בריאות עירוני או מנהל מחלקת בריאות עירונית במהלך 4 השנים האחרונות, לפחות.

להרחבה, ניתן גם לעיין בתיאור התפקיד המלא של 'מנהל יחידת הבריאות' כפי שמופיע באתר משרד הפנים, או כמצוין בפירוט הקריטריונים המשולבים של השכלה וניסיון כפי שמופיעים בתנאי הסף בקול קורא העדכני המתפרסם על ידי משרד הבריאות מעת לעת.

קביעת המבנה הניהולי: ראש הרשות או המנכ"ל או מי מטעמם יגדירו את המבנה הניהולי לקביעת המהלכים ולהובלתם. כך, למשל, יכול ראש הרשות לקבוע שכל פעולה של הצוות המוביל מצריכה אישור של מתאם הבריאות, או שעל מתאם הבריאות להוביל לבד או בתיאום עם נציג מחלקת הספורט העירונית למשל. כפיפותו הניהולית של מתאם הבריאות צריכה להתאים למבנה הארגוני ולמאפיינים הניהוליים הייחודיים בכל רשות, המאפשרים הנעת שיתופי פעולה וקבלת החלטות ניהוליות. מכלול היבטים אלו מחייבים מחויבות מוצהרת ומתמשכת ברמת ראש הרשות והמנכ"ל.

הקמת ועדת היגוי למיזם אפשריבריא או הרחבה של ועדה קיימת

הוועדה תייצג את כל השותפים בעלי זיקה לנושא הבריאות - בתוך ומחוץ לרשות - ובראשה יעמוד ראש הרשות, חבר מועצה או המנכ"ל. הוועדה תיפגש באופן קבוע, רצוי לפחות פעמיים בשנה.

ועדת היגוי – הרכב וסמכויות

ועדת ההיגוי משמשת קרקע לסיעור מוחות, התייעצות וקבלת החלטות עקרוניות, שאת יישומן ינהל הצוות המוביל. צוות ועדת ההיגוי יהיה, בין היתר, שותף של הצוות המוביל בהערכת התהליך.

יו"ר הוועדה וממנה חברי הוועדה: ראש הרשות, או נציג מטעמו, מנכ"ל או חבר מועצה.

הרכב הוועדה

חיוני שישתתפו לפחות הגורמים הבאים – מתאם הבריאות, נציג תושבים ומנהלי המחלקות הבאות ברשות: בריאות, חינוך, ספורט, רווחה, פיקוח עירוני, דיאטנית עירונית במידה וקיימת. בנוסף, הניסיון מראה כי קיימת חשיבות רבה לשילוב גורמים רלוונטיים ובעלי יכולת השפעה, ובפרט מנהלי מחלקות ויחידות רלוונטיות נוספות ברשות, ביניהן דוברות, תרבות, איכות סביבה, הנדסה, רישוי עסקים ותברואה.

מומלץ שישתתפו גם הגורמים הבאים: נציגי לשכת הבריאות וקופות החולים (רופא מחוזי/נפתי, מקדם בריאות מחוזי/נפתי, אחות מחוזית/נפתית ותזונאית), מפקח משרד הספורט, מדריכה אזורית של משרד החינוך, ממונה נגישות, נציג תושבים, נציג ועד עובדים, וטרינר, בעלי עניין מהמגזר הציבורי, העסקי והחברה אזרחית (עמותות רלוונטיות), נציגים של תעשיית המזון, ארגונים התנדבותיים בעלי זיקה לתזונה בריאה, סביבה נקייה מעישון, ספורט ובריאות. שיתוף נציגים מקרב התושבים הוא אחד המפתחות להצלחה. השתתפות תושבים בקבלת ההחלטות מאפשרת הלימה טובה יותר של התכנית, על כל מרכיביה, לערכים והתרבות המקומית וכן מעלה את שיעורי ההשתתפות בתכניות.

גם נציגי אקדמיה במוסדות שהרשות בקשר עימם, כמו גם נציגי מוסדות לימוד הקשורים בבריאות (דוגמת בתי ספר לסיעוד, תזונה וספורט) הם שותפים רצויים. תרומתם יכולה לבוא לידי ביטוי בכל שלבי התכנון והערכה, הכול תלוי במידת רצונם להתחייב. רצוי לשקול שילוב סטודנטים בתכנית במידת האפשר.  מומלץ להזמין כל גורם נוסף שעשוי לתרום להצלחת התהליך.

אם קיימים ברשות ארגונים שמאמצים מדיניות של 'ארגון פעיל ובריא' או מקום עבודה אֶפְשָׁרִיבָּרִיא, או כאלו שנערכים לשם כך, כדאי להזמין נציג שלהם לוועדת ההיגוי ולהיתרם מניסיונם. מומלץ להכין קובץ עם רשימת השותפים ופרטי התקשרות.  רצוי שוועדת ההיגוי תנסח חזון, אשר יעלה בקנה אחד עם חזון התכנית הלאומית אֶפְשָׁרִיבָּרִיא או שתאמץ אותו כלשונו: "יצירת סביבה המאפשרת ומטפחת תרבות של בריאות –  מציאות שבה חיים פעילים ובריאים הם הטבע שלנו ושל ילדינו, בכל מהלך החיים".

רשות מקומית השייכת לרשת ערים בריאות  

רשות המצטרפת למיזם אֶפְשָׁרִיבָּרִיא בעיר עשויה להיות כבר שייכת לרשת ערים בריאות. ככזו, היא מוזמנת לנצל את התשתית הניהולית הקיימת ו/או לאחד בין הגורמים המעורבים ביישום תכניות רלוונטיות, וכן לעודד עבודה משותפת של גורמים אלו, ובעיקר להעלות את הנושאים המודגשים תחת אֶפְשָׁרִיבָּרִיא בעיר לסדר היום העירוני.

הרכבת הצוות המוביל – מצומצם ורב-מקצועי

מתאם הבריאות ירכיב צוות או צוותים מובילים, מתוך ועדת ההיגוי, בשיתוף עם ראש הרשות ובאישורו. הצוות המוביל – או הצוותים המובילים – יסייע ביישום התכנית שתיקבע. ראש הרשות יאשר את מינוי חברי הצוות בפועל. מומלץ להוציא כתבי מינוי לכל חברי הצוות המוביל כדי לחזק את תוקף תפקידם ולתרום למחויבותם.

כדי לקדם את תכנון התוכנית ואת יישומה, ניתן למנות תתי-צוותים לתחומים מקצועיים וטכניים בהשתתפות גורמים חיצונים לצוות ההיגוי, בהובלת חבר צוות מוביל. הצוות יעסוק בתכנון ובביצוע השוטף של התוכנית. ובראשו יעמוד מתאם הבריאות כדי לייעל תהליכים, מומלץ, באם אפשרי, לקבוע 3-4 צוותים מובילים עם תחומי אחריות שונים – למשל, צוות איסוף נתונים, צוות רתימת שותפים, צוות ביצוע תוכנית וכיוצא באלו. או צוותים על פי מסגרות התערבות (למשל, גני ילדים, מרכזי יום לקשיש וכו'). מומלץ שכל צוות ימנה 3-5 משתתפים. מומלץ שבצוות המוביל יהיו מפעילים של פרויקטים המהווים חלק מהתוכנית - בעלי תפקידים הרלוונטים להובלת ת הליכים במסגרות הרשות, גורמים שהם בעלי סמכות לקבלת החלטות וכן אנשי מקצוע להובלת תהליכים. למשל בנושאי תזונה נדרשת מעורבות של דיאטנית עירונית או דיאטנית מוסמכת. בראש הצוות המוביל יעמוד מתאם הבריאות. מומלץ לקיים ישיבות צוות בהשתתפות מלאה אחת לחודש, או בתדירות שתיקבע, בהתאם לצורך. יש להתעדכן בהרכב החובה המינימלי של הצוות המוביל, ותדירות המפגשים כפי שמופיע בתנאי הסף המפורסמים על ידי משרד הבריאות ומתעדכנים בקול הקורא מעת לעת. לדוגמה ניתן לעיין בתנאי הסף 2019.

תחומי אחריות ומשימות של הצוות המוביל

הצוות המוביל אחראי על ביצוע התכנית, הערכתה והטמעתה, הוא מורכב כאמור ממספר נושאי תפקידים, להם תחומי אחריות ומשימות כמפורט:

 • הצגת רציונל התכנית אֶפְשָׁרִיבָּרִיא בעיר לראש הרשות וחברי המועצה ולשותפים בתכנית.
 • הובלת תהליך ניסוח החזון לתכנית.
 • קביעת לוח זמנים בהתאם לפעולות הנדרשות בתכנית.
 • מיפוי צרכים ופעילות קיימת, כבסיס לתכנון ולהערכה.
 • אישור המטרות והיעדים לתכנית רשותית/עירונית
 • תקצוב ווידוא אישור תקציבי, איגום משאבים, פיתוח משאבים ורתימת שותפים.
 • פיתוח תהליכי עבודה כולל הערכה והפצת ידע.
 • קביעת סדרי עדיפות.
 • ביצוע התכנית לפי היעדים.
 • בקרת תהליך, בקרה תקציבית.
 • ביצוע הערכה ושיפור מתמשך.
 • דיווח לגורמים פנימיים וחיצוניים כולל מממנים.

נספחים:

צעד 3 - מיפוי צרכים ופעילות קיימת כבסיס לתכנון והערכה