home icon work icon education icon city icon

המלצות לפעילות בנושא פעילות גופנית

נושאים

נושאים

סוג

סוג

תגיות

תגיות

רכיבה על אופניים בפארק

המלצות למדיניות, חקיקה ורגולציה

המלצות לסביבה פיזית ומרחב ציבורי

המלצות ליישום במסגרות עירוניות