home icon work icon education icon city icon

צעד 7: הכנת תכנית עבודה רב מימדית – ואישורה

תכנית העבודה הכוללת שתיקבע תהיה כתובה ומפורטת ותכלול מטרות, יעדים ופעולות.

כתיבת תכנית עבודה רב-מימדית מפורטת

כל פעולה תתואר במפורט כולל אוכלוסיית היעד שלה, לוח זמנים, תקציב, אחריות ושותפים. למעשה, מדובר בשילוב של כלל התכניות השונות שיוטמעו במסגרות שונות, תוך שימוש במגוון אסטרטגיות ובפנייה לקהלי יעדי שונים ורחבים ככל הניתן. חשוב שבתכנית יופיע רציונל – מדוע בחרנו את הנושא/ים (פעילות גופנית, למשל) ומבוא על הנושא/ים הנדונים. כדאי לשמור על מסגרת של 1-2 עמודים ולהציג לראש/מנכ"ל הרשות.

רצוי לבחור לפחות פעילות אחת מכל תחום (תזונה בריאה, פעילות גופנית, סביבה נקייה מעישון).

לצד כל אחת מהפעילויות מומלץ לפרט בין היתר את המאפיינים הבאים:

 • מהי הפעילות
 • מהי אוכלוסיית היעד
 • מי האחראי/ת לביצוע (בעל/ת תפקיד, רק אחד)
 • מי הם השותפים לביצוע
 • מהו לוח הזמנים הנדרש
 • מהו התקציב הנדרש

לדוגמה, פעילות של הקמת גינת מאכל בבית הספר וגני ילדים: הקצאת שטח בחצר ביה"ס והגן, על ידי הנהלת
ביה"ס, הצוות החינוכי והרשות המקומית, תוך שיתוף ההורים והתלמידים, באחריות מנהל ביה"ס. הצוות המשותף יתכנן את הגינה ותלמידים בסיוע הוריהם יעבדו את הקרקע, ישתלו ויטפחו.

התכנית יכולה ליישם את כל עקרונות קידום בריאות או חלק מהם. עקרונות מנחים בקידום בריאות, כולל הצהרת אוטוווה. על פי אמנת אוטווה 1986 – תחומי הפעולה המרכזיים בקידום בריאות:

 • מדיניות ציבורית בריאה (למשל, בניית נהלים לכיבוד בריא בישיבות).
 • יצירת סביבה התומכת בבריאות (למשל, עידוד מאפיות לאפות לחם מקמח מלא).
 • חיזוק פעילות קהילתית (למשל, שיתוף סקטורים ושיתוף תושבים).
 • פיתוח מיומנויות אישיות (למשל, העברת סדנאות בישול).
 • תפיסה מחודשת (רה-אוריינטציה) של שירותי הבריאות ושינויי סדרי עדיפות בקרבם.

האמנה אושררה בכל הכנסים לקידום הבריאות שהתקיימו מאז ועד היום.

אישור התכנית

את התכנית, אשר עליה הסכימה ועדת ההיגוי, יש להביא לאישור ראש הרשות או הממונה מטעמו, בהתאם לנהלים המקובלים בכל רשות. לשם כך כדאי לשלוח את טיוטת התכנית לכל הנוגעים בדבר להערות, השגות והצעות. במקביל, כדאי לשתף תושבים במידע על התכנית, ואף לגייס נציגים להשתתף בתהליכי התכנון ולתמוך בהפעלתה, זאת בשיתוף דובר הרשות/ארגון.

לעיתים ייתכנו מספר שלבים של גיבוש תקציבי מדויק – ואז התכנית תאושר בשלבים.

חשיפת התכנית בקרב עובדי הרשות

חשוב לפעול לחשיפת התכנית בקרב מנהלי האגפים ועובדי הרשות ובפני גורמים המעורבים בתכניות העבודה של כל אחד מאגפי הרשות המקומית או המועצה האזורית, ישיבות הנהלה וכיו"ב. החשיפה חיונית לרתימת כל עובדי הרשות בקידום התכניות השונות. מעבר לכך, היא מעודדת יישום גם בקרב העובדים ברשות, ובכך מהווה דוגמה אישית. עובדי הרשות עשויים להפוך לסוכני שינוי משמעותיים.

רצוי לבקש מהמנכ"ל ו/או ראש העיר להכריז על התכנית בפלטפורמות המקובלות – בין היתר באמצעים הדיגיטליים ובאמצעות פגישות הנהלה.

מומלץ לבצע את מכלול הפעולות כדי להכיר למנהלים הבכירים ברשות ולעובדים את קיומה של התכנית ולהמשיך ולרתום שותפויות נוספות ליישום התכנית.

נספחים:

 

צעד 8 - פרסום ותקשורת עם התושבים