home icon work icon education icon city icon

צעד 6: פיתוח תכניות עם שותפים קיימים וחדשים ואיגום משאבים

המשך רתימת שותפים – ותכנון משותף של תכניות. גיבוש וכתיבת תכניות שונות עם השותפים הרלוונטיים. מומלץ להדק את הקשרים עם השותפים הקיימים וכן להמשיך ולרתום שותפים נוספים הרלוונטיים לקדימויות ודרכי הפעולה.

תכנון, איגום משאבים והקצאת תקציבים

הפעלת תכנית כוללת לחיים פעילים ובריאים ברשות המקומית (אפשריבריא בעיר) מחייבת הקצאת משאבים הולמת. התקציב הינו חלק בלתי נפרד מתכנית העבודה ומהווה תנאי למימושה. לשם כך יש לפעול מראש להבטחת המשאבים הדרושים. יש לבחון מה נדרש על מנת להפעיל כל תכנית מבחינת משאבים ותקציבים, ובהתאם לקבוע ולשריין מקור או מקורות תקציב ברורים לכל תכנית שנבחרת. המקורות יכולים להגיע מהרשות או מהשותפים.

שימוש בתקציבים קיימים לטובת יעדי התכנית

כדאי לבחון את הסעיפים התקציביים של הרשות ולבדוק אם ניתן לנתב אותם באופן שיעודד את בריאות התושבים ורווחתם. לדוגמה: אירועים עירוניים יכללו מרכיב של פעילות גופנית ושל תזונה בריאה; תמומן/תסובסד השתתפות בספורט המונים כמו צעדות ומרתונים; יחולק שי בריא לחגים במקום סלסלת ממתקים בכל מקומות העבודה שתחת אחריות הרשות; שילוב המסרים בנושא תזונה ופעילות גופנית עם תהליכי מיתוג עירוני; ניצול תקציבים המיועדים לתשתיות בינוי ואחזקה לטובת שינויים המעודדים פעילות גופנית – כמו שדרוג מסלולי הליכה ואופניים וסלילת מסלולים נוספים, וכן להגברת מודעות לחשיבות מזון בריא ומקיים, כמו הקמת גינות קהילתיות וקומפוסטורים במוסדות חינוך, בפארקים ובגינות ציבוריות.

מנכ"ל הרשות והגורמים השותפים במחלקות ישריינו תקציבים ייעודיים ויקצו משאבי כוח אדם ותקציבים שוטפים לצורך מימוש היעדים השונים, בהתאם ליכולות הרשות.

איגום משאבים: מומלץ שכל השותפים ובעלי העניין ייקחו חלק בביצוע התכנית. מקצת השותפים יוכלו לספק כוח אדם, אחרים יוכלו לספק מתקנים או תקציב עבורם.

בניית תקציב לכל תכנית

הכנת תקציב לכל תכנית מצריכה פירוט כלל הפעולות הנדרשות לכל אורך הדרך (מהתכנון ועד להערכה) וחישוב העלות של כל פעולה. התקציב הנדרש הוא סך כל עלויות הפעולות שבתכנית (מומלץ להוסיף לתחשיב גם סעיף של הוצאות בלתי צפויות). כאשר מחשבים את עלויות התכנית, יש להביא בחשבון את עלות כל שלבי הפעולות - המיפוי/מדידה, התכנון, ההטמעה וההערכה. כדאי לתקצב את המרכיבים הבאים:

  • הזמן הנדרש לתכנון, ניהול והטמעת הפעולות.
  • עלות מתקנים וציוד.
  • הזמן הנדרש מהעובדים המשתתפים בפעולות ועלויות עובדים חלופיים.
  • עלות רכישת ספקי תוכן חיצוניים (למשל, מנחי סדנאות פעילות גופנית ותזונה).
  • עלות רכישת ציוד, הפקת חומרים ופרסום.
  • עלות העסקת מנהל לתכנית וכוח האדם הנדרש.
  • תשומות להטמעת ערכי התכנית בקרב בעלי תפקידים שונים ברשות המקומית ובקרב השותפים לתכנית.
  • עלות התמריצים שיניעו גורמים שונים, ביניהם תושבים ואנשי חינוך, להשתתף בפעילויות.
  • עלות ביצוע הערכה לתכנית.

זיהוי מקורות למשאבים מתוך ומחוץ לרשות

6.2 קיים מגוון של מקורות תמיכה ומשאבים מקצועיים שיכולים לסייע ליישום התכנית. משאבים רבים באיכות גבוהה ניתנים בעלויות נמוכות על-ידי גורמים ציבוריים ועמותות. בקהילה אפשר למצוא משאבים ותשתיות שיסייעו להשגת המטרה, ובמקביל, ירחיבו את קשרי הקהילה.

כדאי להתייעץ עם גורמים העוסקים בפיתוח משאבים ברשות. אם ברשות מועסק מנהל פיתוח משאבים/מגייס כספים, מומלץ לשתף עמו פעולה. בין השאר במטרה לפנות לקרנות שמממנות פעולות רלוונטיות לתכנית הלאומית אֶפְשָׁריבָּרִיא.

דוגמאות לגיוס משאבים

במסגרת תכנית אֶפְשָׁריבָּרִיא בעיר ניתן היה להגיש בקשת תמיכה לדוגמא בשנת 2019 בקול קורא, יש כמובן להתעדכן בקול קורא העדכני לאותה שנה.

מומלץ להגיש בקשות תמיכה למשרד התרבות והספורט מסל הספורט, מפעל הפיס, טוטו/לוטו ועוד.

ניתן להיעזר בתקציבים של תכניות לאומיות כגון התכנית הלאומית לעידוד הליכה (הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים), התכנית הלאומית למניעת עישון, האגודה למלחמה בסרטן, האגודה הישראלית לסוכרת (אי"ל) ועוד.

משרד החקלאות – נוהל תמיכה בגינות קהילתיות.

אתר מרכז השלטון המקומי - יש להתעדכן באתר לגבי קולות קוראים רלוונטיים.

אתר משרד הפנים – יש להתעדכן באתר לגבי קולות קוראים רלוונטיים.

כדאי להיעזר ברשימת משאבים אפשריבריא: משאבים ותמיכה מקצועית של גופים שונים, המופיעה ברשימת הנספחים.

נספחים

 

צעד 7 - הכנת תכנית עבודה רב מימדית - ואישורה