home icon work icon education icon city icon

המלצות לפעילות בנושא סביבה נקייה מעישון

נושאים

נושאים

סוג

סוג

תגיות

תגיות

שלט אסור לעשן

המלצות למדיניות, חקיקה ורגולציה

המלצות לסביבה פיזית ומרחב ציבורי

המלצות ליישום במסגרות עירוניות