home icon work icon education icon city icon

מרחב עירוני בריא - עיצוב המרחב העירוני לקידום הליכה ופעילות גופנית

מסמך המלצות ודוגמאות לרשויות מקומיות לעיצוב המרחב הציבורי לקידום הליכה ופעילות גופנית

למרחב הציבורי ברשויות המקומיות השפעה על יצירת סביבה פיזית התומכת בפעילות גופנית כולל הליכה לצורך פעילות גופנית, טיול, תנועה בין יעדים יומיומיים (יוממות) או מגוון פעילויות בחוץ. סביבה שתהיה מוארת, נגישה, אסתטית, מוצלת, בטיחותית ובטוחה בה נקודות עניין כמו, פארקים ומתקני כושר ומוקדי משיכה נוספים.

הליכה בחוץ הינה הפעילות הגופנית המועדפת על ידי הציבור, כך נמצא בסקר הרגלי פעילות גופנית של משרד התרבות והספורט ומשרד הבריאות. ישנן אוכלוסיות שהולכות יותר, כמו קשישים וילדים, לעיתים זוהי דרך ההתניידות היחידה עבורם ולכן יש צורך בהתאמה והנגשה של מדרכות מוארות, שבילי גישה ושבילי הליכה.

בעשורים האחרונים הפכה ההליכה לנושא חשוב בתחום התכנון, העיצוב העירוני והבריאות, שכן הסביבה הבנויה משפיעה על התנהגויות בריאות ועל התניידות.

הרווח כפול, גם לרשות וגם לתושב

התושבים נהנים מיתרונות בריאותיים, חברתיים וכלכליים הליכה יכולה להוריד בחצי את הסיכוי להתקפי לב, מסייעת במניעה של מגוון מחלות נוספות, מפחיתה לחץ, מפחיתה סיכויים לתאונות ועוד. מרחב המעודד הליכתיות, הליכה ופעילות גופנית ,משפר את אורח החיים ואת איכות החיים של התושבים במקום המגורים .

לרשות המקומית יתרונות רבים במגוון היבטים חברתיים וכלכליים: איכות הסביבה ,בטיחות, עידוד קהילתיות ותיירות, שוויון חברתי, הפחתת הפשע ועוד. ברחובות בהם אנשים רבים הולכים ברגל מתפתחים מסחר עירוני, אינטראקציה חברתית, ופעילות קהילתית המשפרת את המרחב הציבורי כמו גם את הכלכלה העירונית.

מה יש במסמך ולמי הוא מיועד?

המסמך "עיצוב המרחב הציבורי לקידום הליכה ופעילות גופנית ברשות המקומית" נכתב כחלק ממכלול הכלים המפותחים על-ידי התכנית הלאומית אפשריבריא מטרתו להנגיש מידע, המלצות ודוגמאות ובכך לסייע לקובעי מדיניות, לאנשי מקצוע ובעלי העניין ברשות המקומית לפעול לעצב שינויים במדיניות ובסביבה של המרחב הציבורי.

המסמך כולל:

  • המלצות לפעולות לפי עקרונות לשיפור ההליכתיות והפעילות הגופנית בקרב תושבים: הכוללים תהליך רתימה ומיפוי, תכנון מוטה רגלית, פרסום ושיווק ופעילות קהילתית וחינוכית.
  • דוגמאות לשינויים בסביבה מהארץ והעולם
  • המלצות לתכנון שילוט להצבה לקידום הליכה ופ"ג וכן מסרים מומלצים לשילוט

להורדת המסמך "עיצוב המרחב הציבורי לקידום הליכה ופעילות גופנית ברשות המקומית"