home icon work icon education icon city icon

קול קורא 14584 "אפשריבריא בעיר" 2022 לתמיכה ברשויות מקומיות

משרד הבריאות יוצא בקול קורא 14584 לתמיכה ברשויות מקומיות לביצוע תכניות ולהכרה כרשויות "אפשריבריא בעיר" בשנת 2022. מועד אחרון להגשה 9.3.2022 ו' אדר ב' תשפ"ב

מטרת התמיכה ומסלולי התמיכה

התמיכה נועדה לעודד רשויות מקומיות בישראל לבסס ולחזק את תפקיד יחידת הבריאות ואת התשתית הניהולית ברשות ולהרחיב תוכנית שנתית לקידום בריאות לתושבים באמצעות השתתפות במיזם "אפשריבריא בעיר".

התמיכה בקול קורא זה תינתן לשני המסלולים הבאים:

א. מסלול תמיכה 1: מיועד לרשויות העומדות בתנאי הכרה לרשות אפשריבריא בעיר לתמיכה בביצוע תכנית עבודה שנתית לקידום בריאות ברשות לשנת 2022.
ב. מסלול תמיכה 2: תמיכה לשנת 2022 לרשויות שהחלו בהקמת יחידת בריאות ברשות ומתחייבות להשלים עמידה בתנאי הכרה לרשות אפשריבריא בעיר במהלך שנת התמיכה ולבצע תכנית עבודה בקידום בריאות.

פרטי התמיכה

אופן הגשת הבקשות מועד אחרון להגשת בקשות היקף התקציב גופים נתמכים
אתר התמיכות הממשלתי 9.3.2022 ו' אדר ב' תשפ"ב 10:00 15,000,000 "רשות מקומית" – עירייה, מועצה מקומית ומועצה אזורית

מענה לשאלות הבהרה

לסיוע בבעיות טכניות ניתן לפנות למערכת התמיכה של פורטל המרכב"ה בטלפון - 02-5012443

להלן מצגת הסבר ממפגש שנערך לנציגי רשויות ב-15 בפברואר 2022 ומסמך מענה לשאלות הבהרה לקול קורא 14584 שהגיעו למשרד בטופס ושעלו במפגש.

מצגת הסבר ממפגש נציגי רשויות, קול קורא 14584
מסמך מענה לשאלות הבהרה לקול קורא 14584
מצורף תקציר והסבר ויזואלי לאפשרויות להפקת קובץ תוכניות מרכז ועריכת תוכניות במערכת המקוונת

לתשומת לב:

 • חובת ההגשה היא באמצעות מערכת המרכב"ה וכוללת העלאת מסמכים וטפסים כמפורט בקול קורא. 
 • לאחר העלאת כל מסמכי החובה הממולאים למערכת המרכב"ה – יש לבצע "הגשת בקשה שנוצרה" (בדף הראשי בקטגוריה "בקשות"). ללא ביצוע פעולה זו, גם אם הוזנו מסמכים, אין אישור על העברת המסמכים.
 • בנוסף, במסגרת קול קורא אפשריבריא בעיר 2022 חובה להיכנס למערכת ייעודית של אפשריבריא בעיר שנועדה למילוי המסמכים המקוונים הנדרשים.
 • ההחלטה הסופית על חלוקת הכספים כפופה לאישור ועדת התמיכות.

שמות קבצים וקישורים להורדה

א. מסמך התמיכה המלא - קול קורא מספר 14584 של משרד הבריאות לתמיכה ברשויות מקומיות לביצוע תכניות והכרה כרשויות "אפשריבריא בעיר" לשנת 2022.

ב. קישורים למסמכים הנדרשים:

 1. הצהרה והתחייבות ראש רשות להוביל ולקדם המיזם "אפשריבריא בעיר" ברשות (K001)
 2. הצהרה והתחייבות ראש רשות וגזבר לקיום תנאים, הוראות והנחיות
 3. שאלון מקוון – מדדי "אפשריבריא בעיר" (למילוי מקוון בלבד) קובץ PDF זהה לשאלון המקוון מסייע בהכנת כל הפרטים לפני מילוי בשאלון המקוון
 4. פורמט לתכנית עבודה "אפשריבריא בעיר" לתמיכה (למילוי מקוון בלבד) קובץ PDF עם השדות למילוי מסייע בהכנת כל הפרטים לפני מילוי תוכנית העבודה המקוונת
 5. מבנה מומלץ לפרוטוקול וועדות היגוי

ג. טפסי חובה על פי הנחיות החשב הכללי אשר יופיעו עם יצירת הבקשה בפורטל.

המלצות ומקורות לתכנון

 1. חשוב לקרא היטב את הקול קורא ובמיוחד את הפרק המתייחס להנחיות לכתיבת תכנית העבודה שבתוספת הראשונה לקול קורא.
 2. חשוב להסתמך על מיפוי או סקר במידה ובוצע בעבר ברשות, וכמובן על שאלון המדדים אותו אתם נדרשים למלא במסגרת הגשת קול קורא זה. חלק ממדדי בריאות מובאים במפת הבריאות היישובית – פורטל המידע הגיאוגרפי של משרד הבריאות.
 3. ניתן להיעזר במקורות הבאים:

גורמים מעורבים וסיוע מקצועי

 1. חשוב לערב את השותפים השונים לתכנית ובמיוחד מנהלי מחלקות חינוך וספורט, את ועדת ההיגוי או ועדת הבריאות, וכן לערב מבעוד מועד הגורמים הבכירים ברשות על מנת לאשר גובה ההתחייבות התקציבית הנדרשת.
 2. חשוב לערב את מקדמות בריאות בלשכות הבריאות בתכנון תוכנית העבודה בהתאם לזמינותם. ובמידת הצורך לצוות המטה של אפשריבריא. 
 3. ניתן להיעזר בגורמים המתמחים בכתיבת תכניות קידום בריאות, ובגורמים מקצועיים בהתאם לנושא התכנית:
 4. כדאי להיעזר בגורמים הבקיאים בהגשה של קולות קוראים לרשויות במרכב"ה ולהיערך למילוי כל המסמכים והטפסים מבעוד מועד.
 5. מומלץ להגיע למפגש מענה על שאלות ולתמיכה במילוי המסמכים.

לקריאה נוספת

אפשריבריא בעיר 2021
מדריך אפשריבריא לרשויות המקומיות
מפת רשויות אפשריבריא בעיר 2020/1