home icon work icon education icon city icon

קול קורא 10746 לתמיכה ברשויות מקומיות במסגרת "אפשריבריא בעיר"

משרד הבריאות יוצא בקול קורא 10746 להצטרפות למיזם "אפשריבריא בעיר". התמיכה נועדה לעודד רשויות מקומיות לבסס ולהרחיב תכניות לקידום חיים פעילים ובריאים לתושביהן. מועד פרסום: יולי 2019

kol_Kora.jpg

מטרת התמיכה

התמיכה נועדה לעודד רשויות מקומיות לבסס ולהרחיב תכניות לקידום חיים פעילים ובריאים לתושביהן באמצעות הצטרפות למיזם "אפשריבריא בעיר", ולביצוע תכניות בתחומים הבאים:

 1. קידום מסגרות המאפשרות חיים פעילים ובריאים, ויוזמות במרחב הציבורי לתמיכה בתזונה בריאה ונקייה מעישון
 2. יוזמות לעידוד פעילות גופנית, ספורט ותנועה, ולעיצוב סביבה ציבורית מאפשרת פעילות גופנית
 3. תכנית ייעודית לקשישים בנושא פעילות גופנית ותזונה בריאה

פרטי התמיכה

אופן הגשת הבקשות מועד אחרון להגשת בקשות היקף התקציב גופים נתמכים
אתר התמיכות הממשלתי ט' באלול התשע"ט
9.9.2019
7,000,000 "רשות מקומית" – עירייה, מועצה מקומית ומועצה אזורית

שאלות הבהרה

לסיוע בבעיות טכניות ניתן לפנות למערכת התמיכה של פורטל המרכב"ה בטל - 025012443

ניתן לשאול שאלות הבהרה הנוגעות לתוכן הבקשה בכתב בלבד לכתובת המייל : keren.tashina@moh.gov.il ולציין את נושא המייל "קול קורא מס' 10746"

מועד אחרון לשליחת שאלות הבהרה: ה' באב התשע"ט, 4 באוגוסט 2019 בשעה 10:00 בבוקר

תשובות למענה לשאלות יתפרסמו עד י"ט באב התשע"ט, 20 באוגוסט 2019 בשעה 16:00

מפגש לנציגי רשויות מקומות למתן מענה על שאלות ולתמיכה במילוי המסמכים יתקיים ביום ג' ה' באב תשע"ט, 6 באוגוסט 2019 בין השעות 11:00-15:00 במרכז השילטון המקומי, הארבעה 19, קומה 9, תל אביב 64739.

במפגש, תינתן סקירה על המיזם "אפשריבריא בעיר", על תנאי הסף ונושאי התמיכה, ומענה לשאלות. אנו מזמינים אתכם לקחת חלק במפגש זה.

המעוניינים להשתתף במפגש מתבקשים להירשם אצל גב' פנטנש קרן טג'ינה במייל: keren.tashina@moh.gov.il

שמות קבצים וקישורים להורדה

א. מסמך התמיכה המלא - קול קורא מספר 10746 של משרד הבריאות לתמיכה ברשויות מקומיות לביצוע תכניות במסגרת המיזם "אפשריבריא בעיר"
ב. קישורים למסמכים הנדרשים

 1. הצהרה והתחייבות ראש רשות להוביל ולקדם המיזם "אפשריבריא בעיר" ברשות 
 2. הצהרה והתחייבות ראש רשות וגזבר לקיום תנאים, הוראות והנחיות 
 3. שאלון מקוון – מדדי "אפשריבריא בעיר" - למילוי מקוון בלבד (קובץ PDF זהה לשאלון המקוון, מסייע בהכנת כל הפרטים לפני מילוי בשאלון המקוון)
 4. פורמט לתכנית עבודה "אפשריבריא בעיר" לתמיכה 

ג. טפסי חובה ע" הנחיות החשב הכללי אשר יופיעו עם יצירת הבקשה בפורטל

ד. המלצות כלליות וסיוע:

 1. חשוב לערב את השותפים השונים לתכנית ובמיוחד מנהלי מחלקות חינוך וספורט, את ועדת ההיגוי, וכן לערב מבעוד מועד הגורמים הבכירים ברשות על מנת לאשר גובה ההתחייבות התקציבית הנדרשת.
 2. כדאי להיעזר בגורמים הבקיאים בהגשה של קולות קוראים לרשויות במרכבה ולהיערך למילוי כל המסמכים והטפסים מבעוד מועד.
 3. חשוב להסתמך על מיפוי או סקר במידה ובוצע בעבר ברשות, וכמובן על שאלון המדדים אותו אתם נדרשים למלא במסגרת הגשת קול קורא זה. חלק ממדדי בריאות מובאים במפת הבריאות היישובית – פורטל המידע הגיאוגרפי של משרד הבריאות.
 4. ניתן להיעזר במסמכים הבאים:

5. ניתן להיעזר בגורמים המתמחים בכתיבת תכניות קידום בריאות, ובגורמים מקצועיים בהתאם לנושא התכנית:

6. במידה ונדרש סיוע נוסף

 • ניתן לפנות ללשכות הבריאות ולהתייעץ עם מקדמות הבריאות, בהתאם לזמינותם.
 • ניתן לפנות ולתאם ייעוץ קצר עם מר נאסים עאסי, מרכז אפשריבריא בעיר nasimahealth@gmail.com