home icon work icon education icon city icon

קול קורא 10746 "אפשריבריא בעיר" 2019 לתמיכה ברשויות מקומיות

משרד הבריאות יוצא בקול קורא 10746 להצטרפות למיזם "אפשריבריא בעיר"' לעידוד רשויות מקומיות לבסס ולהרחיב תכניות לקידום חיים פעילים ובריאים לתושביהן. מועד אחרון להגשה נדחה ל- 18.9.2019, י"ט באלול תשע"ט.

מטרת התמיכה

התמיכה נועדה לעודד רשויות מקומיות לבסס ולהרחיב תכניות לקידום חיים פעילים ובריאים לתושביהן באמצעות הצטרפות למיזם "אפשריבריא בעיר", ולביצוע תכניות בתחומים הבאים:

 1. קידום מסגרות המאפשרות חיים פעילים ובריאים, ויוזמות במרחב הציבורי לתמיכה בתזונה בריאה ונקייה מעישון
 2. יוזמות לעידוד פעילות גופנית, ספורט ותנועה, ולעיצוב סביבה ציבורית מאפשרת פעילות גופנית
 3. תכנית ייעודית לקשישים בנושא פעילות גופנית ותזונה בריאה

פרטי התמיכה

אופן הגשת הבקשות מועד אחרון להגשת בקשות היקף התקציב גופים נתמכים
אתר התמיכות הממשלתי י"ט באלול תשע"ט
18.9.2019
7,000,000 "רשות מקומית" – עירייה, מועצה מקומית ומועצה אזורית

מענה לשאלות הבהרה

לסיוע בבעיות טכניות ניתן לפנות למערכת התמיכה של פורטל המרכב"ה בטלפון 02-5012443

להלן מסמך מענה לשאלות הבהרה לקול קורא 10746 שהגיעו למשרד במייל ושעלו במפגש שנערך לנציגי רשויות ב- 6.8.2019:

מסמך מענה לשאלות הבהרה לקול קורא מספר 10746

לתשומת לב:

 • לאחר העלאת כל מסמכי החובה הממולאים למערכת המרכב"ה – יש לבצע "הגשת בקשה שנוצרה" (בדף הראשי בקטגוריה "בקשות). ללא ביצוע פעולה זו- גם אם הוזנו מסמכים אין אישור על העברת המסמכים
 • ההחלטה הסופית על חלוקת הכספים כפופה לאישור ועדת התמיכות.

שמות קבצים וקישורים להורדה

א. מסמך התמיכה המלא - קול קורא מספר 10746 של משרד הבריאות לתמיכה ברשויות מקומיות לביצוע תכניות במסגרת המיזם "אפשריבריא בעיר"
ב. קישורים למסמכים הנדרשים

 1. הצהרה והתחייבות ראש רשות להוביל ולקדם המיזם "אפשריבריא בעיר" ברשות 
 2. הצהרה והתחייבות ראש רשות וגזבר לקיום תנאים, הוראות והנחיות 
 3. שאלון מקוון – מדדי "אפשריבריא בעיר" - למילוי מקוון בלבד (קובץ PDF זהה לשאלון המקוון, מסייע בהכנת כל הפרטים לפני מילוי בשאלון המקוון)
 4. פורמט לתכנית עבודה "אפשריבריא בעיר" לתמיכה 

ג. טפסי חובה ע" הנחיות החשב הכללי אשר יופיעו עם יצירת הבקשה בפורטל

המלצות כלליות וסיוע:

 1. חשוב לערב את השותפים השונים לתכנית ובמיוחד מנהלי מחלקות חינוך וספורט, את ועדת ההיגוי, וכן לערב מבעוד מועד הגורמים הבכירים ברשות על מנת לאשר גובה ההתחייבות התקציבית הנדרשת.
 2. כדאי להיעזר בגורמים הבקיאים בהגשה של קולות קוראים לרשויות במרכבה ולהיערך למילוי כל המסמכים והטפסים מבעוד מועד.
 3. חשוב להסתמך על מיפוי או סקר במידה ובוצע בעבר ברשות, וכמובן על שאלון המדדים אותו אתם נדרשים למלא במסגרת הגשת קול קורא זה. חלק ממדדי בריאות מובאים במפת הבריאות היישובית – פורטל המידע הגיאוגרפי של משרד הבריאות.
 4. ניתן להיעזר במסמכים הבאים:
 5. ניתן להיעזר בגורמים המתמחים בכתיבת תכניות קידום בריאות, ובגורמים מקצועיים בהתאם לנושא התכנית:
 6. במידה ונדרש סיוע נוסף
  • ניתן לפנות ללשכות הבריאות ולהתייעץ עם מקדמות הבריאות, בהתאם לזמינותם.
  • ניתן לפנות ולתאם ייעוץ קצר עם מר נאסים עאסי, מרכז אפשריבריא בעיר nasimahealth@gmail.com