home icon work icon education icon city icon

קול קורא 12380 "אפשריבריא בעיר" 2020 לתמיכה ברשויות מקומיות

משרד הבריאות יצא בקול קורא לעידוד רשויות מקומיות לבסס ולהרחיב תכניות לקידום חיים פעילים ובריאים לתושביהן. מערכת המרכבה נפתחה להשלמת ההגשות עד לתאריך 8.12.2020.

מטרת התמיכה

התמיכה נועדה לעודד רשויות מקומיות לבסס ולהרחיב תכניות לקידום חיים פעילים ובריאים לתושביהן באמצעות השתתפות במיזם "אפשריבריא בעיר", ולביצוע תכנית עבודה שנתית לשנת 2021 הכוללת תכניות המותאמות לשגרת קורונה, בנושאים הבאים:

 1. פעילות גופנית
 2. תזונה בריאה
 3. סביבה נקייה מעישון
 4. חיזוק החוסן בקרב אוכלוסיות בסיכון

פרטי התמיכה

אופן הגשת הבקשות תאריך אחרון להגשת בקשות היקף התקציב גופים נתמכים
אתר התמיכות הממשלתי מערכת המרכבה נפתחה להשלמות הגשה עד לתאריך 8.12.2020 7,400,000 "רשות מקומית" - עירייה, מועצה מקומית ומועצה אזורית

מענה לשאלות הבהרה

לסיוע בפתרון בעיות טכניות ניתן לפנות למערכת התמיכה של פורטל המרכב"ה בטל' 02-5012443

להלן מסמך מענה לשאלות הבהרה לקול קורא 12380 שהגיעו למשרד בטופס ושעלו במפגש שנערך לנציגי רשויות ב-5 בנובמבר 2020.

מסמך מענה לשאלות הבהרה לקול קורא 12380

לתשומת לב:

 • חובת ההגשה היא באמצעות מערכת המרכב"ה וכוללת העלאת מסמכים וטפסים כמפורט בקול קורא.
 • לאחר העלאת כל מסמכי החובה הממולאים למערכת המרכב"ה – יש לבצע "הגשת בקשה שנוצרה" (בדף הראשי בקטגוריה "בקשות"). ללא ביצוע פעולה זו- גם אם הוזנו מסמכים אין אישור על העברת המסמכים.
 • בנוסף, במסגרת קול קורא אפשריבריא בעיר 2020 חובה להיכנס למערכת ייעודית שנועדה למילוי המסמכים המקוונים הנדרשים
 • ההחלטה הסופית על חלוקת הכספים כפופה לאישור ועדת התמיכות.

שמות קבצים וקישורים להורדה

א. מסמך התמיכה המלא - קול קורא מספר 12380 של משרד הבריאות לתמיכה ברשויות מקומיות לביצוע תכניות במסגרת המיזם "אפשריבריא בעיר" 2020 (שימו לב בשל טעות סופר בעמוד 10 גרסה מעודכנת עלתה בתאריך 27.10.2020)

ב. קישורים למסמכים הנדרשים:

 1. הצהרה והתחייבות ראש רשות להוביל ולקדם המיזם "אפשריבריא בעיר" ברשות
 2. הצהרה והתחייבות ראש רשות וגזבר לקיום תנאים, הוראות והנחיות
 3. שאלון מקוון – מדדי "אפשריבריא בעיר" (למילוי מקוון בלבד) קובץ PDF זהה לשאלון המקוון מסייע בהכנת כל הפרטים לפני מילוי בשאלון המקוון
 4. פורמט לתכנית עבודה "אפשריבריא בעיר" לתמיכה (למילוי מקוון בלבד) קובץ PDF עם השדות למילוי מסייע בהכנת כל הפרטים לפני מילוי תוכנית העבודה המקוונת

ג. טפסי חובה ע" הנחיות החשב הכללי אשר יופיעו עם יצירת הבקשה בפורטל

המלצות לסיוע מקצועי:

 1. חשוב לערב את השותפים השונים לתכנית ובמיוחד מנהלי מחלקות חינוך וספורט, את ועדת ההיגוי, וכן לערב מבעוד מועד הגורמים הבכירים ברשות על מנת לאשר גובה ההתחייבות התקציבית הנדרשת.
 2. חשוב לערב את מקדמות בריאות בלשכות הבריאות בתכנון תוכנית העבודה בהתאם לזמינותם.
 3. חשוב להסתמך על מיפוי או סקר במידה ובוצע בעבר ברשות, וכמובן על שאלון המדדים אותו אתם נדרשים למלא במסגרת הגשת קול קורא זה. חלק ממדדי בריאות מובאים במפת הבריאות היישובית – פורטל המידע הגיאוגרפי של משרד הבריאות.
 4. ניתן להיעזר במקורות הבאים:
  מדריך אפשריבריא לרשויות המקומיות
  אתר אפשריבריא
  ערים בריאות בישראל: מסמך רשת ערים בריאות
  אתר רשת ערים בריאות
  אגף התזונה, משרד הבריאות
 5. ניתן להיעזר בגורמים המתמחים בכתיבת תכניות קידום בריאות, ובגורמים מקצועיים בהתאם לנושא התכנית:
  רשת ערים בריאות
  • עמותת עתיד - רשימה של תזונאיות מוסמכות
 6. כדאי להיעזר בגורמים הבקיאים בהגשה של קולות קוראים לרשויות במרכבה ולהיערך למילוי כל המסמכים והטפסים מבעוד מועד.
 7. במידה ונדרש סיוע נוסף ניתן לפנות ולתאם ייעוץ קצר עם נאסים עאסי, מרכז ארצי אפשריבריא בעיר - nasimahealth@gmail.com ו/או אילנה שמלה ללום, מנהלת מקצועית רשת ערים בריאות -ilana.healthycities@masham.org.il