home icon work icon education icon city icon

אום אל-פאחם: שינוי קהילתי אפשריבריא

אוכל הוא גם מסורת – כזו שיכולה להיות משפחתית, עדתית, דתית ואפילו קהילתית. וכשעובדים יחד – השינוי אפשרי.

משפחה, שכונה, בית ספר וקהילה – כולם סוכני שינוי חברתיים שבעזרתם ניתן להשפיע וליצור לשינוי חברתי. גם באוכל, המכיל מסורות שעוברות מדור לדור, ניתן לבצע שינוי בריא תוך שמירה על המסורות המשפחתיות או הקהילתית.

שינוי כזה כבר נוצר בפרויקט "אום אל פחם בעיני נשותיה" המתקיים מזה כעשור. המתנדבות בפרויקט לומדות על תזונה וחיים פעילים ובריאים יותר. את הידע שהן צוברות, הן מעבירות הלאה לנשים אחרות באמצעות חוגי בית. המשתתפות בתכנית מדווחות כי המשפחות שלהן צורכות פחות משקאות ממותקים, אוכלות בריא יותר, ועוסקות יותר בפעילות גופנית.

כך מתאפשר לנשים להוביל שינוי במסגרת הקהילתית, במסגרות המסורתיות והדתיות ובסביבה הביתית והקהילתית. שינוי בחומרי הגלם במזון בהתאם להמלצות התזונה הים תיכונית תוך שמירה על המסורות של האוכל הוא שינוי אמנם קטן אך כזה שיכול להשפיע על הבריאות העתידית של ילדנו ושלנו.