home icon work icon education icon city icon

קול קורא של משרד החינוך לבתי ספר מקדמי בריאות "בוחרים בריא" לשנה"ל תשפ"ב

משרד החינוך יוצא בקול קורא לבתי ספר מקדמי בריאות "בוחרים בריא" לשנה"ל תשפ"ב. מועד אחרון להגשה על-ידי מנהלי בתי הספר: 30.6.22, א' תמוז תשפ"ב.

משרד החינוך יוצא בקול קורא לבתי ספר מקדמי בריאות: "בוחרים בריא" לשנה"ל תשפ"ב תכנית לשנת תשפ"ב, בשיתוף התוכנית הלאומית אפשריבריא - משרד הבריאות, המקדמת אורח חיים פעיל ובריא כתרבות בית ספרית.

קידום בריאות בבתי הספר - "בוחרים בריא"

מנהלות ומנהלי בתי ספר מוזמנות ומוזמנים למלא קול קורא לקבלת הכרה כבית ספר מקדם בריאות. התוכנית לקידום בריאות בבתי הספר היא תוכנית עדכנית, חווייתית, יישומית, התורמת לרווחת כלל קהילת בית הספר ולשיפור איכות החיים.

טופס הרישום לקבלת הכרה לשנת תשפ"ב 

שימו לב:

  • יש להיכנס לטופס הרישום דרך דפדפן מסוג כרום בלבד.
  • את הטופס המקוון ימלא מנהל/ת המוסד החינוכי או מי מטעמם. חתימה סופית על הטופס תמולא על ידי המנהל/ת בלבד.

הטופס זמין החל מ-3.4.22 עד 30.6.22 (ב' ניסן, תשפ"ב - א' תמוז, תשפ"ב).

למסמך הקול קורא לשנת תשפ"ב
לשאלות ותשובות

לשאלות על תהליך הרישום, לסיוע ולהיוועצות ניתן לפנות לצוות הפיקוח על הבריאות של משרד החינוך.

תהליך הכרה כבית ספר מקדם בריאות

הפעולות הבאות מתייחסות הן לבתי ספר שמוגדרים כבר כמקדמי בריאות ומעוניינים להמשיך ולקבל הכרה והן לבתי ספר שמצטרפים לראשונה לתכנית:

  1. מילוי טופס מקוון המפורסם בפורטל מוסדות חינוך לתיעוד פעילויות בתחום קידום בריאות והצהרה של מנהל בית הספר על יישום הפעילויות.
    הטופס יהיה זמין החל מה-3.4.22 עד ה-30.6.22 (ב ' ניסן, תשפ"ב - א' תמוז, תשפ"ב). את הטופס המקוון ימלא מנהל המוסד החינוכי או מי מטעמו.
  2. תיעוד פעילויות בתחום הבריאות וצירופו בטופס המקוון.
  3. קבלת אישור הכרה רשמי כבית ספר מקדם בריאות על פי תכנית "בוחרים בריא על ידי רפרנטית הבריאות המחוזית.

*ככל שיוקצה תקציב ובהתאם לקיום תקציב לבתי ספר מקדמי בריאות, הסכום המשוער לתקצוב מוסד חינוך לשנת הלימודים תשפ"ב כ-3250 ₪. התקצוב הכולל יחולק בין כל בתי הספר שיוכרו כמקדמי בריאות בהתאם לקריטריונים, באופן שווה.

לקריאה נוספת

התכנית "בוחרים בריא": קידום בריאות בבתי ספר תשפ"ב
בתי ספר מקדמי בריאות