home icon work icon education icon city icon

בתי ספר מקדמי בריאות

משרד החינוך ומשרד הבריאות במיזם אפשריבריא: בתי ספר מקדמי בריאות

מעל 1,300 בתי ספר ברחבי הארץ כבר הצטרפו ליוזמת "בתי ספר מקדמי בריאות" שמובילים במשותף משרד החינוך ומשרד הבריאות (במסגרת אפשריבריא) שמטרתה לקדם חיים פעילים ובריאים יותר בקרב הילדים ובני הנוער, בבתי הספר ובקהילה. המשרדים גם קבעו במשותף יעד לפיו עד לסיום שנת 2020 כל בתי הספר בארץ יצטרפו ויוזמה ויהיו מחויבים להפוך למוסדות חינוך מקדמי בריאות.

מהו בית ספר מקדם בריאות?

בית ספר מקדם בריאות הינו מהות חינוכית ומודל חברתי ערכי, המדגיש את המבנה הארגוני שלו תוך פיתוח הפרט, שמירה על איכות חייו ועל בריאותו. בית הספר משמש תשתית לתהליך חינוכי המשלב את תחום הבריאות כחלק מהותי בהוויה החינוכית, החברתית והערכית. בית הספר הינו מסגרת המשפיעה על העמדות ותומכת בהתנהגות בריאה של הלומדים, של העובדים ושל בעלי התפקידים ומקדמת אותה. במסגרת התכנית זוכים בתי הספר שהוכרו כמקדמי בריאות בתקציב למימון פעילויות המתאימות לקהילת בית הספר.

במילים פשוטות יותר: בית ספר מקדם בריאות לא מקיים רק שיעורים בודדים העוסקים בבריאות אלא מקדם תפיסה כוללת של של "בריאות בכל שיעור" וגם של שילוב מסרים בריאותיים בהפסקות, בטיולים, ובמכלול הפעילות הבית ספרית והקהילתית.

כנס הוקרה למנהלי ומנהלות בתי"ס מקדמי בריאות

כנס הוקרה למנהלי ומנהלות בתי"ס מקדמי בריאות

דירוג כוכבי הבריאות

במסגרת היוזמה, זוכים בתי-ספר לדירוג כוכבים – בתי ספר מקדמי בריאות. הדירוג נקבע על פי קריטריונים שנקבעו על ידי המשרדים.

כוכב בריאות אחד: יצירת סביבה בית ספרית בריאה, נקייה ובטוחה במבנה, בכיתות הלימוד, במרחבים הפתוחים, במתקני השתייה ובשירותים, תוך ניטור דרך קבע מקרי היפגעות, דיווח ויישום לקחים.

שני כוכבי בריאות: כל התנאים הכלולים בכוכב הראשון, ובנוסף: פיתוח מקצועי - השתלמות מוביל הבריאות בקידום בריאות בהיקף 30 שעות לפחות בשנתיים שקדמו למועד הבקשה. הכשרה לצוות המוסד החינוכי במסגרת ההשתלמות המוסדית.

שלושה כוכבי בריאות: כל התנאים הכלולים בשני כוכבי בריאות, ובנוסף: גם מעורבות בקהילה הרחבה לפעילות משמעותית, ארוכת טווח המקדמת את הבריאות (לדוגמא: בגני ילדים מזינים, בבתי ספר סמוכים, בבתי אבות וכד')
המעבר בין רמות המדרג השונות מותנה באופי, איכות ומידת הטמעת התחום ולא במספר שנות הוותק והפעילות בתכנית.

רוצים לדעת אם גם ביה"ס של ילדיכם מקדם בריאות?

אתם מוזמנים להיכנס למפת בתי הספר מקדמי בריאות, אשר קיבלו כוכבים בדירוג של משרד החינוך בשנת הלימודים האחרונה. תוכלו לחפש את בית הספר שלכם על פי אזור גיאוגרפי, מחוז ולראות בכמה כוכבים זכה בדירוג.

מפת בתי ספר מקדמי בריאות

למפה אינטראקטיבית של כל בתי הספר מקדמי הבריאות

רוצים שגם בית הספר שלכם יצטרף?

כל המידע לתנאי ההצטרפות, הטפסים והקריטריונים, באתר הפיקוח על הבריאות במשרד החינוך