home icon work icon education icon city icon

בתי ספר מקדמי בריאות

משרד החינוך ומשרד הבריאות במיזם אפשריבריא: בתי ספר מקדמי בריאות

מהו בית ספר מקדם בריאות?

בית ספר המקדם אורח חיים בריא ופעיל שם לו למטרה להטמיע הרגלים בריאים ולפעול לשלומות קהילת בית הספר ברמת הפרט, הכיתה, המוסד החינוכי והקהילה כולה. שילוב תחומי הבריאות בא לידי ביטוי במדיניות, במרחב הבית ספרי ובתוכנית הלימודים הפורמלית והבלתי פורמלית, כמו גם באמצעות פעילויות מקדמות בריאות בשגרה ובחירום.

בית ספר מקדם בריאות הינו מהות חינוכית ומודל חברתי ערכי, המדגיש את המבנה הארגוני שלו תוך פיתוח הפרט, שמירה על איכות חייו ועל בריאותו.

בית הספר משמש תשתית לתהליך חינוכי המשלב את תחום הבריאות כחלק מהותי בהוויה החינוכית, החברתית והערכית. בית הספר הינו מסגרת המשפיעה על העמדות ותומכת בהתנהגות בריאה של הלומדים, של העובדים ושל בעלי התפקידים ומקדמת אותה. במסגרת התכנית זוכים בתי הספר שהוכרו כמקדמי בריאות בתקציב למימון פעילויות המתאימות לקהילת בית הספר.

התוכנית "בוחרים בריא", בית ספר מקדם בריאות כוללת מגוון תחומי בריאות בדגש על ארבעה נושאים עיקריים: תזונה בריאה, הגברת הפעילות הגופנית, יצירת סביבה מוגנת לילדים עם אלרגיה למזון, טיפוח היגיינה אישית וסביבתית, וכן נושאי בריאות נוספים המהווים מרכיבים הכרחיים מקידום הבריאות והשלומות (Well Being) של באי בית הספר. התוכנית מבוססת על שישה עוגנים פדגוגיים-ערכיים: שגרות בריאות ניהול ומדיניות, מנהיגות בריאה, למידה משמעותית של תחומי הבריאות, יזמות וחדשנות, שותפים לעניין ומרחבים מעודדי בריאות.

כנס הוקרה למנהלי ומנהלות בתי"ס מקדמי בריאות

כנס הוקרה למנהלי ומנהלות בתי"ס מקדמי בריאות

 

רוצים לדעת אם גם ביה"ס של ילדיכם מקדם בריאות?

מפת בתי ספר מקדמי בריאות

למפה אינטראקטיבית של כל בתי הספר מקדמי הבריאות

רוצים שגם בית הספר שלכם יצטרף?

להרשמה ומידע נוסף: קול קורא של משרד החינוך לבתי ספר מקדמי בריאות ״בוחרים בריא״ לשנה״ל תשפ״ג