home icon work icon education icon city icon

מפת בתי ספר מקדמי בריאות

בתי ספר שהוכרו כבתי ספר מקדמי בריאות על ידי משרד החינוך המיישמים מהות חינוכית לקידום בריאות לבאי בית הספר ולקהילה. במפה פירוט סוג בית הספר, סמל המוסד, כתובתו ומדרג הכוכבים בהתאם לעמידה באמות מידה.