home icon work icon education icon city icon

צעד 5: תכנון התוכנית

התמקדות בפעילויות שניתן להביא ליישום מלא ומהיר, בהתאם לתקציב, לזמן ולהעדפות העובדים וההנהלה.

בשלב זה, יש לקבוע את הפעולות שברצוננו לבצע כדי לעמוד ביעדים ולהשיג את המטרות. לאחר שנקבעו הפעולות, יש לקבוע יעדי תהליך באמצעותם ניתן יהיה לעקוב אחר התקדמות התכנית.

כדי לבחור את הפעולות בעלות הסיכוי הגבוה ביותר להשגת היעדים, יש להתאים אותן לצרכים ולרצונות של העובדים, לנהלים הארגוניים, לתרבות הארגונית וכמובן לתקציב, לזמן, לתשתיות ולמשאבי האנוש העומדים לרשות הארגון. לחצו כאן להמלצות לפעולות שונות שניתן לבצע.

עלות הפעילויות נעה לאורך קשת המחירים: מהן פשוטות וזולות יחסית ועד לאלה הדורשות השקעה משמעותית. ראשית, יש לבחור את הפעולות בעזרתן יושגו היעדים. לשם כך בוחנים כל יעד, סוקרים את החלופות ומתכננים פעולות שיובילו להשגת היעד עד למועד המתוכנן. כאמור, לשינויים במדיניות, באקלים הארגוני ובסביבת העבודה הסיכוי להשפיע בצורה המשמעותית ביותר לאורך זמן. תכניות לעובדים כגון ארגון קבוצות ספורט ועריכת סדנאות עשויות לזכות להיענות גדולה וקבועה יותר אם ישולבו עם השינויים המערכתיים הללו. בבחירת מרכיבי התכנית חשוב להתייחס להיבטים הייחודיים של מקום העבודה כפי שנמצאו במיפוי שבוצע. יש להתייחס לנושאים הבאים:

רמת הסיכון

 • באלו סיכונים בריאותיים מדובר ומה שכיחותם בקרב העובדים?

 • מהי השפעת סיכונים אלה על בריאות ואיכות החיים של העובדים ועל תפקודם?

 • האם קבוצות עובדים מסוימות נמצאות בסיכון גבוה במיוחד עקב שילוב סיכונים או סיכון אחד בולט?

 • כיצד משפיעים הסיכונים הנ"ל על תפקוד החברה?

רמת תועלת הצפויה מיישום התכנית

 • מה גודל ההשפעה/המועילות המוכחת של התכנית המוצעת להקטנת הסיכון הבריאותי?

 • האם היא מפחיתה מגוון של סיכונים בו-זמנית?

 • כמה עובדים עשויים להפיק ממנה תועלת?

 • האם נבדקה בקרב ארגון/עובדים הדומים לעובדי חברה שלך? מה נמצא?

 • מהו יחד עלות-התועלת של הפעלת התכנית, כלומר מהו החזר ההשקעה של התכנית במונחים בריאותיים (הפחתת ימי עבודה אבודים) וכלכליים (בהגדלת פריון העבודה)?

רמת ישימות התכנית בארגון

תכניות לקידום חיים פעילים ובריאים במקום עבודה אינן שונות מתכניות אחרות שהארגון מפעיל כחלק מטיפוח בהון האנושי שלו. לכן כדאי כי קל יותר להפעיל ולהטמיע תכניות עם המאפיינים הבאים:

 • נותנות מענה לצורך ספציפי

 • מבוססות על התערבות שהוכחה כיעילה

 • המתאימות לארגון ולמנדט שלו

 • קלות לשימוש ונוחות לבדיקה בקנה מידה מצומצם

 • ככל שהתכנית גמישה יותר ופתוחה לשינויים כדי לענות על צרכים מקומיים העולים במהלכה, כן היא קלה יותר להפעלה ולהטמעה.

דוגמה מהשטח - איך מתכננים תכנית בצורה יעילה?

בעמותה במרכז הארץ הוקם חדר כושר לטובת העובדים, אך הוא היה ריק רוב הזמן. העובדים הצביעו על כך שאחד הדברים שחוסמים אותם מלעשות בו שימוש הוא סוגיית הזמן. כדי להפחית את החסם, אישרה ההנהלה לעובדים יום אחד בשבוע שבו מי שמתאמן בחדר הכושר יוכל להגיע לעבודה באיחור של רבע שעה. בנוסף, נתן מקום העבודה גם תמורה לעובדים – מגבות נעימות, מקלחות מזמינות ובקבוקי שתייה.

נושאים יישומיים נוספים שיש לשקול הם היקף השינוי; שיתוף הפעולה הצפוי; עלות ההטמעה והתשומות הנדרשות לניהול התכנית לטווח הרחוק.

דוגמה: 

 • יעד: %X מהעובדים יגיעו ויחזרו לעבודה ברכיבה על אופניים.

 • פעולות לביצוע להשגת היעד: יסוד והפעלה סדירה של קבוצת רכיבה על אופניים לעבודה.

 • יעד ביצוע: עד 30 vדצמבר, 2015, תוקם קבוצת רוכבים ורוכבות שתמנה לא פחות מ-20 איש.

 • פעולה 1: הנגשה סביבתית - איזור נעילה, מקלחות.

 • יעד תהליך: עד התאריך 28 בדצמבר, 2015, יונגשו מקלחות ויצויד איזור בו ניתן לנעול אופניים.

 • פעולה 2: איתור מדריך לרכיבה על אופניים.

 • יעד תהליך: עד התאריך 28 בינואר, 2015, יועסק מדריך מוסמך לרכיבה על אופניים / ייבחר מוביל מקרב העובדים.

דוגמה מהשטח - איך פועלים לפי הגדרת יעדים ספציפיים?

 • יעד: לאמץ התנהגות ספציפית שמקדמת את השינוי – גם הצלחה קטנה נחשבת.

 • דוגמה: קבוצת עובדים ממוסד פיננסי במרכז הארץ שעולה כל יום במדרגות במקום במעלית.

 • יעד: להביא לשינוי בידע רלוונטי / שימושי. לא מדובר בקידום מודעות בלבד.

 • דוגמה: חברת לוגיסטיקה בדרום הארץ ערכה לעובדים סדנאות בנושא תזונה, במסגרתם לא לימדו את העובדים רק על ערכים תזונתיים, אלא ציידו אותם במתכונים קלים, פשוטים, זולים ובריאים.

 • יעד: להביא לשינוי בנורמות החברתיות במקום העבודה שיכולות להביא את השינוי.

 • דוגמה: חלוקת מד צעדים ברשות מקומית בצפון עוררה שיח בחברה ופיתחה תפיסה נורמטיבית שהנושא חשוב לעובדים.

 • יעד: לחזק נורמות חיוביות שיכולות להביא את השינוי.

 • דוגמה: בחברת מזון בשרון כל העובדים מדברים על המחלקה שמנהלת תחרות פנימית מי העובד הפעיל והבריא ביותר.

 • יעד: כיבוד בריא בישיבות ובכנסים.

 • דוגמה: הסרת כל המשקאות הממותקים ומעבר לצריכה של מזונות בריאים בישיבות ובכנסים. להלן חוזר מנכ״ל בנושא.

ארגז הכלים – טבלאות עם מאגר המלצות לפעולות

בחלק זה של המדריך רוכזו פעולות מומלצות ליישום אֶפְשָׁרִיבָּרִיא בעבודה. פעולות אלו הן פעילויות שהוכחה יעילותם ואשר יושמו בישראל או במדינות אחרות, והינן בהלימה למדדי המיפוי המתוקפים שהוצגו במדריך.

הפעולות המומלצות מתחלקות ל:

 • פעולות לשינוי מדיניות הבריאות הארגונית באופן כללי מעבר לנושא או תוכן.

 • המלצות לפעולות לפי נושאים (פעילות גופנית, תזונה בריאה, סביבה נקייה מעישון וסביבה תומכת לאמהות מיניקות)

פעולות לשינוי מדיניות הבריאות הארגונית

פעולות של שינוי מדיניות ואקלים ארגוני נמצאו כיעילות לאורך זמן. בטבלה הבאה מרוכזות המלצות בנושאי שינוי מדיניות ואקלים ארגוני.

המדיניות

המלצות לפעולות

חזון ומנהיגות

הארגון מצהיר על מחויבותו לקידום בריאות עובדיו במסמך החזון ובאסטרטגיה העסקית שלו.                           

מובעת תמיכה וניתנת דוגמה אישית מצד ההנהלה הבכירה ושאר שדירת המנהלים. אלו מוצאים ביטוי במינוי נציג ההנהלה לוועדת ההיגוי וכן בנושאים פרטניים כגון פעולות לקידום התזונה הבריאה ועידוד הפעילות הגופנית.

יעדים ותכניות עבודה

יש התייחסות לבריאות העובד ביעדי הארגון, ונקבעים מדדים תהליכיים עבורם. הארגון מייעד תקציב שנתי ליישום התכנית.

ניהול וכוח אדם

הארגון ממנה או מגייס מתאם / רכז לתכנית (במשרה מלאה או חלקית) ומגדיר את תפקידיו של העובד כחלק ממדדי ההצלחה שלו

הקמת ועדות היגוי וצוותי עבודה.

הארגון מעודד מעורבות עובדים ו/או ועד עובדים בתכנון ובישום התכנית וקיימים מובילי דעה בקרב הארגון.

משאבי אנוש

יש שימוש בתמריצים ובתחרויות להעלאת היקף ההשתתפות בתכניות ולעידודה

הפעילויות והחומרים מותאמים לשפות, לתרבויות של עובדי הארגון ומתייחסות לשונות ביניהם, תוך התייחסות לצמצום פערים.

התכניות מונגשות גם לבני המשפחה של עובדי הארגון.

שיווק ופרסום

הארגון משווק וממתג את התכנית במגוון ערוצי תקשורת ארגוניים, תוך שימוש בסיפורי הצלחה של עובדים.

מעקב וניטור

הארגון מחויב למיפוי ומדידה ולהערכת התכנית.

הארגון מבצע מיפוי של המדיניות, סביבת העבודה ובריאות העובדים באמצעות סקרים וראיונות עומק בקרב העובדים.

קשרי קהילה

הארגון שותף לפעילויות בקהילה ותומך בשיתוף עובדים בפעילויות בקהילה.

 

דוגמה מהשטח - איך מתכננים תכנית בצורה יעילה?

באחת הרשויות המקומיות ברחבי הארץ ארגנו לעובדים הסעה לעולם ספורט סמוך, שם הם היו יכולים להשתתף בחוג פעילות גופנית. בתום הפעילות ארגנו ברשות הסעה לעובדים חזרה למקום העבודה. בנוסף, חילקו לעובדים מד צעדים (פדומטר) כדי לסייע להם לעקוב אחר מספר הצעדים היומי שלהם.

המלצות לפעולות לפי נושאים

בנוסף להמלצות הכלליות בתחום המדיניות, הרי שבכל אחד מנושאי החיים הפעילים והבריאים יש פעולות והמלצות פרטניות. בשלב זה מופיעות טבלאות העוסקות בנושאים הבאים:

פעילות גופנית בעבודה

המלצות לפעולות בנושא פעילות גופנית

תזונה בריאה בעבודה
המלצות לפעולות בנושא תזונה בריאה

 

סביבה נקיה מעישון

המלצות לפעולות בנושא סביבה נקייה מעישון


המלצות לפעולות המקדמות סביבה תומכת לאמהות מניקות

בטבלאות שבארגז הכלים תמצאו הפנייה למידע נוסף. הטבלאות מאורגנות בדרך הבאה:

 • תיאור קצר של ההמלצה.

 • קישורים לפירוט נוסף ו/או לכלים נלווים המסייעים להבנה או ליישום של ההמלצה.

 • קישורים לדוגמאות מארגונים בישראל ובעולם.

 • סיווג לפי תחומי המטרה: מדיניות ואקלים ארגוני, סביבה פיזית ופעולות לעובדים.

דוגמה מהשטח - איך מתכננים תכנית בצורה יעילה?

לפעמים כל מה שהעובדים צריכים כדי להצליח זה לעבוד בשיטת הצעדים הקטנים. אם קובעים יעדים גדולים מדי, העובד יהיה מתוסכל מהר מאוד ולא יצליח להתמיד. "בחברה הצבנו לכל עובד מטרות ריאליות, קטנות, שפחות קשה להגיע אליהן, כדי לשאוב עידוד", מסביר רונן, עובד של חברת מזון במרכז הארץ. "התחלתי ממטרה צנועה של להוריד מספר קטן מאוד של ק"ג, למרות שעודף המשקל שלי גדול יותר, והצלחתי. זו תחושה נהדרת"

"ארגז הכלים" של אֶפְשָׁרִיבָּרִיא בעבודה יתעדכן מעת לעת. נשמח להוסיף קישורים לדוגמאות וכלים מוצלחים שפותחו על ידי ארגונכם. משוב ניתן להעביר לכתובת הדוא"ל:
efsharibari@moh.health.gov.il

דוגמה מהשטח - איך מתכננים תכנית בצורה יעילה?

לפעמים כל מה שהעובדים צריכים כדי להצליח זה לעבוד בשיטת הצעדים הקטנים. אם קובעים יעדים גדולים מדי, העובד יהיה מתוסכל מהר מאוד ולא יצליח להתמיד. "בחברה הצבנו לכל עובד מטרות ריאליות, קטנות, שפחות קשה להגיע אליהן, כדי לשאוב עידוד", מסביר רונן, עובד של חברת מזון במרכז הארץ. "התחלתי ממטרה צנועה של להוריד מספר קטן מאוד של ק"ג, למרות שעודף המשקל שלי גדול יותר, והצלחתי. זו תחושה נהדרת".

 הכנת תקציב והצגתו בהנהלה

הפעלת תכנית לחיים פעילים ובריאים בעבודה מחייבת הקצאת משאבים הולמת. התקציב הינו חלק בלתי נפרד מתכנית העבודה. כדאי לבחון את הסעיפים התקציביים של הארגון ולבדוק אם ניתן לנתב אותם באופן שיעודד את בריאות העובדים ורווחתם. לדוגמה: פעילויות גיבוש יכללו מרכיב של פעילות גופנית; תמומן השתתפות בספורט המונים, למשל, צעדות, מרתונים וכד'; יחולק שי בריא לחגים במקום סלסלת ממתקים; שילוב המסרים בנושא תזונה ופעילות גופנית עם תהליכי מיתוג ארגוניים; ניצול תקציבים המיועדים לתשתיות בינוי ואחזקה לטובת שינויים כגון מקלחות לעובדים המגיעים באופניים/ריצה/הליכה לעבודה ועוד.

כאשר מחשבים את עלויות התכנית, יש להביא בחשבון את עלות כל שלבי הפעולות: המיפוי/מדידה, התכנון וההטמעה. כדאי לתקצב את המרכיבים הבאים:

 • הזמן הנדרש לתכנון, ניהול והטמעת הפעולות.

 • עלות המקום הפיזי הדרוש ליישומן.

 • הזמן הנדרש מהעובדים המשתתפים בפעולות ועלויות עובדים חלופיים.

 • עלות רכישת שירותי תוכן חיצוניים (למשל, סדנאות פעילות גופנית ותזונה).

 • עלות רכישת ציוד, הפקת חומרים ופרסום.

 • עלות העסקת מנהל לתכנית.

 • תשומות להטמעת ערכי התכנית בקרב בעלי תפקידים שונים בארגון.

 • עלות התמריצים שיניעו עובדים להשתתף בפעילויות.

תכנית העבודה תכלול תקציב מפורט הכולל סעיפים כגון כוח אדם, עלויות לתמריצים להפקות, לציוד ותשתיות להערכה, לחומרים והפקות, ספקים חיצוניים, בינוי, הערכה, וכו'. מומלץ לפרט מקור תקציבי מוצע. הנה דוגמה לכתיבת מטרות, יעדים, תכנית עבודה ותקציב.

דוגמה מהשטח - איך מתכננים תכנית בצורה יעילה?

חברת לוגיסטיקה מהשרון הקימה קבוצת ריצה של עובדים שגם השתתפה במרוצים. העובדים דיווחו על תחושת גאוות יחידה וגיבוש.

בחברת תקשורת מגוש דן הקימו קבוצת הליכה משותפת לכל העובדים. עבור העובדים היה מדובר בערך מוסף כפול: גם תחושת שלחברה אכפת מהם וגם גיבוש בין ההנהלה לעובדים.

ברשות מקומית ערכו לעובדים סדנאות מקצועיות לשמירה על תזונה בריאה. אחת העובדות שרשמה את הירידה במשקל העקבית והיציבה ביותר מכל העובדים, דיווחה כי הדבר גרם לה לשיפור התדמית האישית ולהערכה חברתית גבוהה. 

דוגמה מהשטח - מילנה לבובסקי מעיריית חיפה על תכנון התכנית

צעד 5: תכנון התכנית - תקציר

שלבים מרכזיים

הערות, המלצות לכלים וסטטוס ביצוע

בחירת ההתערבויות לתכנית בהתאם ליעדים שנקבעו

במקומות עבודה עם משאבים מצומצמים, רצוי לבחור לפחות פעולה אחת להשגת כל יעד. במקומות עבודה בינוניים וגדולים  רצוי לבחור שתי פעולות לכל יעד.

מצגת: איך לבנות תכנית אֶפְשָׁרִיבָּרִיא בשיתוף העובדים?

בחירת פעולות בתחום מדיניות ואקלים ארגוני

טבלת המלצות בנושא מדיניות ואקלים ארגוני

בחירת פעולות בתחום הפעילות הגופנית

טבלת המלצות בנושא פעילות גופנית

בחירת פעולות בנושא תזונה בריאה 

טבלת המלצות בנושא תזונה בריאה

בחירת פעולות בנושא סביבה נקייה מעישון

טבלת המלצות בנושא סביבה נקייה מעישון

בחירת פעולות בנושאי בריאות אחרים

טבלת המלצות בנושא הנקה

הכנת תכנית עבודה הכוללת יעדים לכל נושא, לוח זמנים, הערכה ואחראים לביצוע

תבנית לדוגמה לכתיבת יעדים, מטרות, תכנית עבודה ותקציב [PDF / Word]

מצגת: איך לבנות תכנית אֶפְשָׁרִיבָּרִיא בשיתוף העובדים?

 

הכנת תקציב, הצגתו ואישורו בהנהלה

תבנית לדוגמה לכתיבת יעדים, מטרות, תכנית עבודה ותקציב [PDF / Word]

מצגת רתימה להנהלה