home icon work icon education icon city icon

צעד 3: רתימת העובדים והקמת צוות

שינוי בריא עושים יחד עם העובדים: הצגת התועלות האישיות והארגוניות של התכנית לעובדים, ועידוד השתתפותם בשלבי התכנון והיישום השונים.

כדי שהעובדים יכירו ביתרונות התכנית, יש להציג בפניהם את התועלות האישיות שיפיקו ממנה ואת המשמעויות הארגוניות הנגזרות ממנה, ולהדגיש את החשיבות שנותנת ההנהלה לבריאות ולרווחת העובד כפרט.

כדאי לעודד את השתתפות העובדים באופן מתמשך משלב התכנון, דרך תכנון סקרי המיפוי, העברתם וניתוחם ועד שלב הפעילויות. מומלץ לרתום עובדים עם תכונות מנהיגות, שיסייעו להובלת את התהליך וליצירת עניין בקרב עמיתיהם.

דוגמה מהשטח - שרה הולצמן מעיריית חיפה על איך רותמים את העובדים

ייסוד והקמת צוות היגוי וצוות עבודה

צוות ההיגוי אחראי על ביצוע התכנית, הערכתה והטמעתה ומורכב ממספר נושאי תפקידים. מומלץ לקבוע צוות היגוי רחב יותר שמתוכם יש מספר בעלי תפקידים פעילים המשמשים כצוות עבודה.

חשוב למנות גורם מתכלל אחד. ליישום יעיל של התהליך יש להתחשב במבנה הארגון ולפתח שדרת תפעול המתחשבת במאפייני הארגון, בעקרונותיו ובדרכי הפעולה שלו.

בעלי תפקידים לצוות ההיגוי 

 • מומלץ לתת ייצוג הולם למגוון רחב של בעלי עניין: נציגי מחלקות, נציגי וועד העובדים, מנהלים וגורמים נוספים שיתרמו להצלחת התהליך

 • שיתוף נציגים מקרב העובדים הוא המפתח להצלחה. השתתפות בקבלת ההחלטות מעלה את שיעורי ההשתתפות בתכניות. יש לתחם את מרחב ההחלטה של העובדים לתחום מומחיותם: למשל, עובד שיביא ערך מוסף בתחום התקשורת הארגונית, לא בהכרח יתרום בתחום התכנון התקציבי.

 • בארגונים בעלי התאגדות במסגרת וועדי עובדים (כגון ההסתדרות) נכון לשלב נציג מטעמם.

 • לעיתים, לארגון יש קשר עם מוסד אקדמי. רצוי לשתף נציגיו לשם הערכת התכנית, ואף לשקול שילוב סטודנטים בתכנית במידת האפשר.

מנהל/מרכז תכנית אֶפְשָׁרִיבָּרִיא בעבודה

מנהל/מרכז התכנית ימונה על ידי הארגון המבצע, להשגת מטרות התכנית וכדי לוודא שהיא עומדת בקנה אחד עם תוכניות רחבות יותר של הארגון. לתפקיד מנהל התכנית יש לגייס אדם בעל הכשרה הולמת, מוטיבציה ויכולות מנהיגות. כדי שיצליח, חשוב שיתקיימו התנאים הבאים:

בעל התפקיד:

 • בעל הכשרה ונסיון בתחומי ניהול והובלת פרויקטים

 • מסוגלות ניהול גבוהה

 • מאפיינים אישיותיים-מנהיגותיים

 • יכולות הובלת צוות

 • בעל סמכות לנהל תקציב ויכולת מימושו ליישום תכניות

 • עדיפות לבעל הכשרה ונסיון בקידום בריאות/ תזונה/ בריאות הציבור

המחוייבות הנדרשת מטעם הארגון:

 • גיבוי מלא מההנהלה הבכירה של הארגון

 • האצלת סמכות לעבוד עם כל יחידות הארגון

 • נכונות לעבודה בשיתוף עם צוות היגוי ו/או צוות עבודה ייעודי

 • הקצאה של תקציב ייעודי לנושא

דוגמה מהשטח - איך ניתן לרתום את העובדים?

תמיכה של ההנהלה בעובדים היא מפתח חשוב להצלחת תכנית לחיים פעילים ובריאים בעבודה. בחברת הפצה בינלאומית העידוד של המנהלים הוא שנתן את הרוח הגבית לעובדים להצליח. "השתתפנו במירוץ, יחד, כקבוצה של עובדים, והמנהלים כל הזמן דחפו אותנו למחרת הריעו לנו", סיפרה אחת העובדות. עובדת בחברת תשתיות סיפרה: "התמיכה של ההנהלה יוצרת את התחושה שכולם שווים ושההנהלה מבינה את החשיבות של הנושא".

צעד 3: רתימת העובדים והקמת צוות - תקציר

שלבים מרכזיים

הערות, המלצות לכלים וסטטוס ביצוע

הצגת הנושא והתכנית בפני העובדים

מצגת רתימת העובדים.

שימוש ברשת הפנימית של הארגון

בחירת מנהל/מרכז לתכנית

 

הקמת צוות היגוי וקביעת מבנה ניהולי לתכנית

מקומות עבודה קטנים יקימו צוות קטן, מקומות גדולים יותר יקימו צוות של 3-10 אנשים, כולל נציגי הנהלה ונציגים מאגפים שונים.