home icon work icon education icon city icon

המלצות לעידוד הנקה בעבודה

נושאים

נושאים

סוג

סוג

תגיות

תגיות

אמא ותינוק

האפשרות להמשיך להניק מסייעת לעובדות רבות בהשתלבות לאחר חופשת הלידה ומחזקתן את מחויבותן לארגון לצד הפחתת ימי ההיעדרות.