home icon work icon education icon city icon

עיר נקייה מעישון - 2014

עיר נקייה מעישון היא עיר שבה הרשות המקומית מקבלת על עצמה מחויבות לצמצם את ממדי העישון, קובעת מדיניות ברורה לשמירה על סביבות נקיות מעישון ומיישמת אותה

סביבה נקייה מעישון היא סביבה פיזית שאין בה חשיפה לעשן טבק. הכוונה היא לכלל מבני הציבור, אתרים מקורים או אתרים פתוחים שבהם יש ריכוזי קהל או אירועים. בכלל זה נכללים אתרי קניות, בילוי, ספורט, עסקים ולימודים, תחנות אוטובוס, תחנות רכבת ומקומות עבודה שבתחומי הרשות המקומית.

חוברת עיר נקייה מעישון 2014

חוברת זו היא גרסה מעודכנת של חוברת "עיר נקייה מעישון" שהוכנה ופורסמה על ידי "רשת ערים בריאות" במאי 2006. את עדכון החוברת הקיימת יזמה "רשת ערים בריאות" לנוכח השינויים שחלו בארץ בשנים האחרונות, הן בנוגע לחוקים ולתקנות והן בנוגע לזמינות של פעולות לגמילה מעישון. היוזמה ננקטה על סמך החלטה משותפת לנציגי כל חבריה להעמיק את העשייה בשטח כדי להפוך את הערים הבריאות לנקיות מעישון ומתוך הכרה באחריותה של הרשות המקומית לאכוף את התקנות המגבילות עישון במקומות ציבור. חוברת זו פונה אל מקבלי ההחלטות ברשויות המקומיות ובכל מסגרת ארגונית אחרת – מקומות עבודה, מוסדות לימוד ואתרי בילוי. החוברת משמשת ערכה למימוש החזון של "עיר נקייה מעישון". תמצאו בה קווים מנחים לגיבוש מדיניות עירונית והנחלתה, דוגמאות הממחישות את אפשרות יישומה וכן מידע על גורמים המסייעים לכך. על פי מתווה זה ניתן ליישם "מפעל נקי מעישון" או כל מסגרת ארגונית אחרת תוך התאמת האוכלוסיות המעורבות והתכנים המתאימים.

להורדת החוברת באתר רשת ערים בריאות