home icon work icon education icon city icon

תוצאות חיפוש

צעד 5: תכנון התוכנית

התמקדות בפעילויות שניתן להביא ליישום מלא ומהיר, בהתאם לתקציב, לזמן ולהעדפות העובדים וההנהלה.

אפשריבריא בעיר ב-10 צעדים

המדריך '10 צעדים לאֶפְשָׁריבָּרִיא בעיר' הנמצא בפיתוח, נועד לסייע לרשויות לפתח או להרחיב תכנית מערכתית לקידום בריאות ביישוב

לאכול בריא

10746_KolKoreh.pdf

ול קורא מספר 10746 של משרד הבריאות לתמיכה ברשויות מקומיות לביצוע תכניות במסגרת המיזם "אפשריבריא בעיר"

לוגו אפשרי בריא-אנגלית

לוגו אפשרי בריא-אנגלית

לוגו אפשרי בריא-ערבית

לוגו אפשרי בריא-ערבית

לוגו אפשרי בריא- עברית

לוגו אפשרי בריא- עברית

לוגו אפשרי בריא לגיל הרך

לוגו אפשרי בריא לגיל הרך